Pátek před 17. nedělí v mezidobí C – Ž 85

2Hospodine, našel jsi zalíbení ve své zemi, změnil jsi Jákobův úděl. 3Sňal jsi vinu svého lidu, přikryl jsi všechny jejich hříchy. 4Odložil jsi všechno své rozhořčení, odvrátil ses od svého planoucího hněvu. 5Obnov nás, Bože, naše spáso, skoncuj se svou hněvivostí vůči nám! 6Což se na nás budeš hněvat navěky? Potáhne se tvůj hněv z pokolení do pokolení? 7Což nás opět neobživíš, aby se tvůj lid v tobě radoval? 8Ukaž nám, Hospodine, své milosrdenství, daruj nám svou spásu! 9Poslechnu, co říká Bůh Hospodin. Vždyť promlouvá pokoj ke svému lidu, ke svým věrným. Kéž se nevracejí k bláznovství! 10Vskutku, jeho spása je blízko těm, kdo se ho bojí, a tak bude v naší zemi přebývat jeho sláva. 11Milosrdenství a věrnost se potkají, spravedlnost a pokoj se políbí. 12Ze země vyraší věrnost, z nebes bude vyhlížet spravedlnost, 13Hospodin dá i dobro a naše země vydá úrodu. 14Před ním bude kráčet spravedlnost a připraví cestu jeho krokům.

Publikováno:
Poslední úprava: