Pátek před 10. nedělí v mezidobí A – Gn 14, 17-24

17Po jeho návratu z pobití Kedorlaómera a králů, kteří byli s ním, vyšel mu vstříc sodomský král do údolí Šáve, což je Královské údolí. 18Také Malkísedek, král Šálemu, přinesl chléb a víno. Byl knězem Boha Nejvyššího. 19A požehnal mu slovy: Požehnán buď Abram Bohu Nejvyššímu, (Tvůrci nebes i země.) 20A požehnán buď Bůh Nejvyšší, který vydal tvé protivníky do tvé ruky. Nato mu Abram dal desátek ze všeho. 21Sodomský král Abramovi řekl: Dej mi lidi a majetek si vezmi. 22Abram však sodomskému králi odpověděl: (Pozvedl jsem ruku k Hospodinu Bohu Nejvyššímu, Tvůrci nebes a země, 23že z ničeho, co je tvé, nevezmu ani šňůru nebo řemínek u sandálů, abys neřekl: Já jsem učinil Abrama bohatým. 24Nechci nic, pouze to, co snědli mládenci, a podíl mužů, kteří šli se mnou: Anér, Eškól a Mamre, ti vezmou svůj podíl.

Publikováno:
Poslední úprava: