Čtvrtek před Křtem Páně B – Sk 9, 10-19a

10V Damašku byl jeden učedník, jménem Ananiáš. Pán mu ve vidění řekl: „Ananiáši!“ On řekl: „Zde jsem, Pane.“ 11A Pán mu řekl: „Vstaň a jdi do ulice, která se nazývá Přímá, a v Judově domě vyhledej Saula, jménem Tarského. Hle, právě se modlí 12a uviděl ve vidění muže jménem Ananiáš, který vešel a vložil na něho ruce, aby opět viděl.“ 13Ananiáš odpověděl: „Pane, slyšel jsem o tomto muži od mnohých lidí, kolik zla učinil tvým svatým v Jeruzalémě. 14Také zde má od velekněží plnou moc spoutat všechny, kteří vzývají tvé jméno.“ 15Pán mu řekl: „Jdi, neboť on je mou vyvolenou nádobou, aby přinesl mé jméno před národy i krále a syny Izraele. 16 Ukáži mu, co všechno musí vytrpět pro mé jméno.“ 17Ananiáš odešel, vstoupil do toho domu, vložil na něho ruce a řekl: „Bratře Saule, Pán, Ježíš, který se ti ukázal na cestě, kterou jsi sem šel, mě poslal, abys opět viděl a byl naplněn Duchem Svatým.“ 18A hned jako by mu s očí spadly šupiny, zase viděl, vstal a byl pokřtěn. 19Pak přijal pokrm a posilnil se.

Publikováno:
Poslední úprava: