Čtvrtek před 8. nedělí po Zjevení Páně C – Př 13, 1-12

1 Moudrý syn přijímá otcovo naučení, ale posměvač neposlouchá napomenutí. 2 Z ovoce svých úst bude každý jíst dobro, avšak touhou nevěrných je násilí. 3 Kdo střeží svá ústa, chrání svou duši; kdo příliš otvírá své rty, na toho přijde zkáza. 4 Lenoch dychtí a nic nemá, ale (touha pilných se naplní.) 5 Spravedlivý nenávidí klam, ale ničema (jedná odporně a je pro ostudu.) 6 Spravedlnost bude střežit toho, (kdo žije bezúhonně,) avšak hříšníka zničí ničemnost. 7 Někdo předstírá, že je bohatý, a nic nemá, jiný předstírá, že je chudý, a  mnoho majetku.8 Výkupné za život člověka je jeho bohatství, ale chudý neslyší hrozbu. 9 Světlo spravedlivých bude jasně zářit, avšak lampa ničemů zhasne.10 Jen domýšlivost vypůsobí hádku, ale s těmi, kdo se radí, je moudrost.11 Snadno získaný majetek se bude zmenšovat, kdežto ten, kdo pracně shromažduje, rozmnoží ho.12 Prodlužované očekávání působí srdci bolest, ale naplněná touha je stromem života.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: