Čtvrtek před 8. nedělí po Zjevení Páně C – Př 13, 1-12

1Moudrý syn přijímá otcovo naučení, ale posměvač neposlouchá napomenutí. 2Z ovoce svých úst bude každý jíst dobro, avšak touhou nevěrných je násilí. 3Kdo střeží svá ústa, chrání svou duši; kdo příliš otvírá své rty, na toho přijde zkáza. 4Lenoch dychtí a nic nemá, ale (touha pilných se naplní.) 5Spravedlivý nenávidí klam, ale ničema (jedná odporně a je pro ostudu.) 6Spravedlnost bude střežit toho, (kdo žije bezúhonně,) avšak hříšníka zničí ničemnost. 7Někdo předstírá, že je bohatý, a nic nemá, jiný předstírá, že je chudý, a  mnoho majetku. 8Výkupné za život člověka je jeho bohatství, ale chudý neslyší hrozbu. 9Světlo spravedlivých bude jasně zářit, avšak lampa ničemů zhasne. 10Jen domýšlivost vypůsobí hádku, ale s těmi, kdo se radí, je moudrost. 11Snadno získaný majetek se bude zmenšovat, kdežto ten, kdo pracně shromažduje, rozmnoží ho. 12Prodlužované očekávání působí srdci bolest, ale naplněná touha je stromem života.

Publikováno:
Poslední úprava: