Čtvrtek před 7. nedělí po Zjevení Páně C – Ž 37, 1-11.39-40

1Nerozčiluj se kvůli zlovolníkům, nezáviď těm, kdo páchají zvrácenosti, 2neboť brzy uschnou jako tráva a zvadnou jako zelené býlí. 3Důvěřuj Hospodinu a čiň dobré; přebývej v zemi a pěstuj poctivost. 4Měj rozkoš z Hospodina — on naplní prosby tvého srdce. 5(Uval na Hospodina) svou cestu a důvěřuj mu, on bude jednat. 6Vyvede tvou spravedlnost jako světlo, tvé právo jako polední jas. 7Umlkni před Hospodinem a toužebně na něj očekávej. Nerozčiluj se kvůli těm, kterým se na jejich cestě daří, kvůli lidem, kteří kují pikle. 8Přestaň se hněvat a zanech zloby, nerozčiluj se, ať se nedopustíš zlého. 9Protože zlovolníci budou vyhlazeni, ale ti, kdo očekávají na Hospodina, ti obdrží zemi. 10Ještě chvilku a ničema nebude. Zadíváš se na jeho místo a nebude tam. 11Ale pokorní obdrží zemi a budou si užívat množství pokoje. 39Spása spravedlivých je od Hospodina, on je jejich záštitou v čas soužení. 40Hospodin jim pomáhá a vytrhuje je, vytrhuje je od ničemů a zachraňuje je, neboť v něm hledají útočiště.

Publikováno:
Poslední úprava: