Čtvrtek před 7. nedělí po Zjevení Páně C – Gn 43, 16-34

16Když Josef uviděl Benjamína s nimi, řekl (správci svého domu:) Uveď ty muže do domu a (nechej něco porazit a připravit,) protože ti muži budou se mnou v poledne jíst. 17Ten člověk udělal, co Josef řekl, a uvedl muže do Josefova domu. 18Ti dostali strach, že byli přivedeni do Josefova domu, a říkali si: Kvůli těm penězům, které byly na počátku navráceny do našich žoků, jsme přivedeni, aby se na nás vrhli, aby se nás zmocnili a aby nás vzali za otroky i s našimi osly. 19Přistoupili tedy k muži, který byl správcem Josefova domu, a mluvili s ním ve vchodu domu. 20Říkali: Dovol, pane, poprvé jsme sem sestoupili, abychom nakoupili potravu. 21A když jsme přišli do tábořiště a otevřeli své žoky, hle každý měl své peníze nahoře ve svém žoku, peníze v plné váze. Donesli jsme je zpět s sebou. 22A další peníze jsme přinesli s sebou, abychom nakoupili potravu. Nevíme, kdo nám dal naše peníze do žoků. 23Odpověděl: Buďte klidní, nebojte se. Váš Bůh, Bůh vašeho otce vám dal skrytý poklad do vašich žoků; vaše peníze se ke mně dostaly. Pak k nim vyvedl Šimeóna. 24Potom ten člověk uvedl muže do Josefova domu, podal vodu, aby si umyli nohy, a dal krmivo jejich oslům. 25Oni připravili ten dar, než Josef v poledne přišel, protože slyšeli, že tam budou jíst. 26Když Josef přišel domů, přinesli mu dar, který vzali s sebou do domu, a klaněli se mu k zemi. 27Zeptal se, jak se jim daří, a řekl: Daří se dobře vašemu starému otci, o kterém jste mluvili? Je ještě naživu? 28Odpověděli: Tvému otroku, našemu otci, se daří dobře. Je ještě živ. Pak poklekli a klaněli se. 29Pozvedl oči a uviděl svého bratra Benjamína, syna své matky, a zeptal se: Toto je váš nejmladší bratr, o kterém jste mi říkali? A řekl: Bůh ti buď milostiv, můj synu. 30Josef pospíchal pryč, protože se roznítila jeho náklonnost k bratrovi a chtěl plakat. Vešel tedy do pokoje a tam se rozplakal. 31Pak si umyl tvář a vyšel. Se sebeovládáním řekl: Předkládejte jídlo. 32Předkládali zvlášť jemu, zvlášť jim a zvlášť Egypťanům, kteří jedli s ním; Egypťané totiž nemohou jíst s Hebreji, protože to je pro Egypťany ohavnost. 33Seděli před ním od prvorozeného podle jeho prvorozenství až po nejmladšího podle jeho mládí a ti muži užasle hleděli jeden na druhého. 34Nechal jim od sebe nosit čestné porce a Benjamínova porce byla pětkrát větší než porce jich všech; a pili s ním, až se opili.

Publikováno:
Poslední úprava: