Čtvrtek před 6. nedělí po Zjevení Páně C – Sk 13, 26-34

26„Muži bratři, synové rodu Abrahamova, i vy, kteří se u vás bojíte Boha, nám bylo posláno slovo (této záchrany). 27Neboť obyvatelé Jeruzaléma ani jejich vůdcové ho nepoznali, odsoudili ho, a tak naplnili slova Proroků, která se čtou každou sobotu. 28A ačkoli na něm nenalezli žádný důvod pro trest smrti, žádali Piláta, aby byl popraven. 29Když dokonali všechno, co je o něm napsáno, sňali jej z dřeva a položili do hrobu. 30Ale Bůh ho probudil z mrtvých 31a on se po mnoho dní zjevoval těm, kteří s ním vystoupili z Galileje do Jeruzaléma; ti jsou nyní jeho svědky před lidem. 32A my vám hlásáme radostnou zvěst, že to zaslíbení, které (dostali naši otcové), 33splnil Bůh nám, jejich dětem, když vzkřísil z mrtvých Ježíše, jak je to i napsáno v druhém Žalmu: ‚Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil.‘ 34A to, že jej vzkřísil z mrtvých, aby se již více nenavracel do zkázy, řekl takto: ‚Dám vám svaté a věrné věci Davidovy.‘

Publikováno:
Poslední úprava: