Čtvrtek před 6. nedělí po Zjevení Páně C – Jr 13, 12-19

12 Řekni jim toto slovo: Toto praví Hospodin, Bůh Izraele: Každý džbán bude naplněn vínem. Řeknou ti: Copak to nevíme, že každý džbán bude naplněn vínem?13 Řekni jim: Toto praví Hospodin: Hle, naplňuji opilostí všechny obyvatele této země, krále, kteří sedí (na Davidově trůnu,) kněze, proroky i všechny obyvatele Jeruzaléma.14 Roztříštím je (jednoho o druhého,) otce spolu se syny, je Hospodinův výrok, nebudu mít soucit, ani lítost, neslituji se, dokud je nezničím.15 Slyšte a poslouchejte, nepovyšujte se, protože Hospodin promluvil.16 Vzdejte slávu Hospodinu, svému Bohu, dříve nežli způsobí tmu, dříve nežli vaše nohy za soumraku klopýtnou na horách. Budete čekat na světlo, ale on ho promění v nejhlubší tmu, učiní ho hustou temnotou. 17 Jestliže (toto varování) neuposlechnete, ve skrytu se moje duše rozpláče nad vaší pýchou, bude hořce plakat, z mých očí poplynou slzy, protože Hospodinovo stádo bude vzato do zajetí.18 Řekni králi a královně: (Sesedněte dolů,) protože vaše krásná koruna spadne z vašich hlav.19 Jižní města budou zavřena a nebude, kdo by je otevřel; celý Juda bude vzat do zajetí, zcela vza

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: