9. neděle v mezidobí B – 1 Sa 3, 1-10.(11-20)

1 Chlapec Samuel sloužil Hospodinu v přítomnosti Élího. V oněch dnech bylo Hospodinovo slovo vzácné a vidění nebylo obvyklé. 2 (V onom čase) se stalo, že Élí ležel na svém místě; jeho oči začínaly slábnout, takže neviděl. 3 Boží lampa ještě nezhasla a Samuel ležel v Hospodinově chrámě, kde byla Boží truhla. 4 Tehdy Hospodin zavolal Samuela a on odpověděl: Tady jsem. 5 Pak běžel k Élímu a řekl: Tady jsem, volal jsi mě? On však řekl: Nevolal jsem. Vrať se a lehni si. Šel a lehl si.6 Hospodin zavolal znovu: Samueli! Samuel vstal, šel k Élímu a řekl: Tady jsem. Volal jsi mě? On však řekl: Nevolal, můj synu. Vrať se a lehni si.7 Samuel ještě neznal Hospodina a Hospodinovo slovo mu ještě nebylo zjeveno.8 Znovu, potřetí, zavolal Hospodin Samuela. On vstal, šel k Élímu a řekl: Tady jsem. Volal jsi mě? Vtom Élí pochopil, že chlapce volá Hospodin.9 Nato Élí Samuelovi řekl: Jdi a lehni si. A jestliže tě bude volat, řekni: Mluv, Hospodine, neboť tvůj otrok slyší. Samuel šel a lehl si na své místo.10 Potom přišel Hospodin, stál tam a zavolal (jako předtím:) (Samueli, Samueli!) Samuel řekl: Mluv, neboť tvůj otrok slyší.11 Hospodin Samuelovi řekl: Hle, učiním v Izraeli něco takového, že každému, kdo o tom uslyší, bude znít v obou uších. 12 V onen den naplním na Élím všechno, co jsem promluvil proti jeho domu, od začátku až do konce. 13 Oznámil jsem mu, že budu soudit jeho dům navěky za vinu, (o které věděl; vždyť) jeho synové (proklínali Boha,) ale nenapomenul je.14 Proto jsem přísahal domu Élího: Navěky nebude smířena vina domu Élího ani obětním hodem ani přídavnou obětí.15 Samuel ležel až do rána, kdy otevřel dveře Hospodinova domu. Samuel se Élímu bál vidění oznámit.16 Élí však Samuela zavolal a řekl: Samueli, můj synu. On řekl: Tady jsem. 17 Řekl: (Co ti to říkal?) Prosím, nic přede mnou nezatajuj! tak Bůh učiní tobě a ještě přidá, jestliže přede mnou zatajíš (něco z toho všeho, co ti říkal.) 18 Samuel mu tedy všechno oznámil a nic před ním nezatajil. Élí pak řekl: On je Hospodin. ( učiní,) co je dobré v jeho očích. 19 Samuel vyrůstal a Hospodin byl s ním. Žádné z jeho slov nenechal padnout na zem. 20 Celý Izrael (od Danu až po Beer-šebu) věděl, že Samuel (je věrný Hospodinův prorok.)

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: