7. neděle velikonoční A – Ž 68, 1-10.32-35

2Povstane Bůh a jeho nepřátelé se rozprchnou, ti, kdo ho nenávidí, před ním utečou. 3Odvaneš je jako pomíjivý dým. Jako taje vosk před ohněm, tak zhynou ničemové před Bohem. 4Avšak spravedliví se budou radovat a veselit před Bohem, budou radostně jásat. 5Zpívejte Bohu, opěvujte jeho jméno! Navršte cestu tomu, kdo jede pustinami! Hospodin je jeho jméno, jásejte před ním! 6Bůh ve svém svatém příbytku je otcem sirotkům a ochráncem vdov. 7Bůh usazuje osamělé v domech a vězně přivádí k blahobytu. Ovšem vzpurníci zůstanou ve vyprahlé zemi. 8Bože, když jsi táhl před svým lidem, když jsi kráčel pustou krajinou 9třásla se země a z nebes kanulo před Bohem — tím ze Sínaje — před Bohem, Bohem Izraele. 10Vydatnými dešti jsi skrápěl, Bože, své dědictví; a když bylo vysíleno, tys je posiloval. 32Přijdou vyslanci z Egypta, Kúš vztáhne ruce k Bohu. 33Království země, zpívejte Bohu! Opěvujte Panovníka 34jezdícího po nebesích, po nebi dávnověkém. Hle, vydává hlas, hlas přesilný. 35Předejte Bohu moc! Jeho velebnost je nad Izraelem a jeho moc sahá k oblakům. 36Bože, ze svých svatých míst vzbuzuješ hrůzu. Bůh Izraele, on dává lidu sílu a moc. Bůh buď požehnán!

Publikováno:
Poslední úprava: