7. neděle po Zjevení Páně C – L 6, 27-38

27Ježíš řekl zástupům: „Ale vám, kteří slyšíte, pravím: Milujte své nepřátele. Dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí. 28Žehnejte těm, kteří vás proklínají, modlete se za ty, kteří vám činí příkoří. 29Tomu, kdo tě bije do tváře, nastav i druhou a tomu, kdo ti bere plášť, neodepři ani košili. 30Každému, kdo tě žádá, dávej, a od toho, kdo ti bere, co je tvoje, nežádej nic nazpět. 31Jak chcete, aby lidé činili vám, i vy stejně čiňte jim. 32A jestliže milujete ty, kteří milují vás, jakou máte zásluhu? Vždyť i hříšníci milují ty, kdo je milují. 33A jestliže činíte dobře těm, kteří činí dobře vám, jakou máte zásluhu? I hříšníci dělají totéž. 34A půjčíte-li těm, od kterých máte naději dostat to zpět, jakou máte zásluhu? I hříšníci půjčují hříšníkům, aby to zase dostali nazpátek. 35Ale milujte své nepřátele a čiňte dobře, půjčujte a (neočekávejte něco na oplátku). A vaše odměna bude hojná a budete syny Nejvyššího, protože on je dobrotivý k nevděčným i zlým. 36Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec.“ 37„Nesuďte, (a zajisté nebudete) souzeni. Neodsuzujte, (a zajisté nebudete) odsouzeni. Promíjejte, a bude vám prominuto. 38Dávejte, a bude vám dáno; dobrou míru, natlačenou, natřesenou, překypující vám dají do klína. Neboť (jakou měrou) měříte, takovou vám bude naměřeno.“

Publikováno:
Poslední úprava: