25. prosince – Narození Páně ABC – 10000

25. prosince – Narození Páně ABC 1. řada


Iz 9, 1-6 (2-7)

1Lid, který chodí v temnotě, uvidí veliké světlo. Na ty, kdo bydlí v zemi nejhlubší tmy, na ně zazáří světlo. 2Rozmnožil jsi ten národ a zvětšil jsi jeho radost. Radovali se před tebou, jako když mají radost ze žně, jako když jásají při dělení kořisti, 3protože jho jeho břemene i hůl na jeho ramena i žezlo jeho utlačovatele jsi rozdrtil jako v den Midjánu. 4Proto každá bota, která šlape ve vřavě, a plášť, který se válí v krvi, bude ke spálení, jako pokrm ohně. 5Neboť chlapec se nám narodil, syn je nám dán; na jeho rameni spočinulo panství. Dal mu jméno Podivuhodný rádce, mocný Bůh, Věčný Otec, Kníže pokoje. 6Nebude konce vzrůstu jeho panství a pokoje na Davidově trůnu a nad jeho královstvím, aby ho mohl upevnit a posilnit v právu a v spravedlnosti od nynějška až navěky. Horlivost Hospodina zástupů to učiní.

Publikováno:
Poslední úprava: