10. neděle v mezidobí A – Ž 33, 1-12

1Jásejte, spravedliví, v Hospodinu, (přímým přísluší) chvála. 2Chvalte Hospodina na lyru, opěvujte jej při harfě o deseti strunách. 3Zpívejte mu novou píseň, dobře hrajte s radostným křikem. 4Neboť Hospodinovo slovo je přímé, každé jeho dílo se děje v pravdě. 5(Miluje spravedlnost a právo,) země je plná Hospodinova milosrdenství. 6Hospodinovým slovem byla učiněna nebesa a dechem jeho úst všechen jejich zástup. 7Hromadí jako val mořské vody, do skladů dává hlubiny vod. 8Boj se Hospodina, celá země! Třeste se před ním, všichni obyvatelé světa! 9Vždyť on řekl a stalo se. On přikázal a uskutečnilo se. 10Hospodin ruší rady národů, maří lidské plány. 11Rada Hospodinova obstojí navěky, plány jeho srdce (z pokolení do pokolení.)
12Blahoslavený je národ, jehož Bohem je Hospodin; lid, který si vyvolil za dědictví.

Publikováno:
Poslední úprava: