10. neděle v mezidobí A – Mt 9, 9-13.18-26

9A když Ježíš odtamtud odcházel, uviděl v celnici sedět člověka jménem Matouš a řekl mu: „Následuj mne!“ Matouš vstal a následoval ho. 10A stalo se, když byl Ježíš u stolu v domě, hle, přišlo mnoho celníků a hříšníků, aby stolovali s ním a s jeho učedníky. 11Když to uviděli farizeové, říkali jeho učedníkům: „Proč váš Učitel jí s celníky a hříšníky?“ 12Když to Ježíš uslyšel, řekl jim: „Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. 13Jděte a naučte se, co znamená: ‚Milosrdenství chci, a ne oběť.‘ Neboť jsem nepřišel povolat spravedlivé, ale hříšníky k pokání.“ 18Když jim to říkal, hle, přišel jeden z (představených synagogy), klaněl se mu a řekl: „Má dcera právě zemřela; ale pojď, vlož na ni svou ruku, a bude žít.“ 19Ježíš vstal a šel za ním i se svými učedníky. 20A hle, žena dvanáct let trpící krvotokem přišla zezadu a dotkla se třásní jeho šatu. 21Neboť si říkala: „Jestliže se jen dotknu jeho šatu, budu zachráněna.“ 22Ježíš se otočil, a když ji spatřil, řekl: „Buď dobré mysli, dcero, tvá víra tě zachránila.“ A od té hodiny byla ta žena zachráněna. 23Když Ježíš vstoupil do domu představeného synagogy a uviděl pištce a hlučící zástup, 24říkal: „Odejděte! Vždyť ta dívka nezemřela, ale spí.“ I posmívali se mu. 25A když byl zástup vyhnán, vešel, uchopil její ruku a děvče se probudilo. 26A zpráva o tom se rozšířila do celé té země.

Publikováno:
Poslední úprava: