10. neděle v mezidobí A – Gn 12, 1-9

1Hospodin řekl Abramovi: Odejdi ze své země, ze svého příbuzenstva a (z domu svého otce) do země, kterou ti ukážu. 2A učiním tě (velkým národem,) požehnám tě a tvé (jméno učiním velkým,) (a buď) požehnáním! 3Požehnám těm, kdo žehnají tobě, a na toho, kdo tě proklíná, uvedu prokletí. V tobě budou požehnány všechny čeledi země. 4A Abram šel tak, jak mu Hospodin řekl, a s ním šel Lot. Abramovi bylo sedmdesát pět let, když vyšel z Cháranu. 5Abram vzal svou ženu Sáraj, Lota, syna svého bratra, a všechen majetek, jejž nabyli, i lidi, které získali v Cháranu, a vyšli, aby se ubírali do kenaanské země. I přišli do kenaanské země. 6Abram prošel zemi až do místa Šekemu, až k dubu v Móre. Tehdy byli v zemi Kenaanci. 7I ukázal se Abramovi Hospodin a řekl: Tuto zemi dám tvému semeni. Pak tam postavil oltář Hospodinu, který se mu ukázal. 8Odtamtud táhl k pohoří východně od Bét-elu a postavil svůj stan. Na západ měl Bét-el a na východ Aj; tam postavil Hospodinu oltář a vzýval Hospodinovo jméno. 9Pak Abram vyrazil a stále táhl k Negebu.

Publikováno:
Poslední úprava: