Výroční zpráva Institutu ekumenických studií v Praze v akademickém roce 2018/2019

Studium oboru Teologie křesťanských tradic na ETF UK:
Přijímací zkoušky se konaly 3. 6. a 4. 9. 2019
Počet podaných přihlášek: 19 (10+9)
Přijímacích zkoušek se účastnilo: 9 (5+ 4)
Podmínky úspěšného složení přijímacích zkoušek splnilo a bylo přijato: 8 (4+ 4)
Ke studiu nastoupilo: 8

Počet studentů k 30.9.2019: 28 (11 + 7+ 10) aktivně, 13 přerušené studium

Bakalářské zkoušky:
6.2.2019 Martin Kubeš
18. 6. 2019Roman Jonczy
Štěpánka Paluchníková (bakalářská práce Kenoze a teoze z pohledu vybraných teologů 20. století: rozhovor s K. Barthem, D. Bonhoefferem, J. Hellerem, J. M. Lochmanem, J. Moltmannem, V. Losskym a N. Russellem získala cenu děkana ETF)
12.9.2019 Petr Bruna
Hana Strnadová
Vlastimil Zeman

Magisterské studium: Studium Ekumeniky dokončuje Barbora Bárta Mráčková.
Ke studiu oboru Teologie, spiritualita, etika nastoupili v AR 2018/19 dva absolventi TKT (Martin Gruber, Marek Janovský).

Doktorské studium: Doktorské studium dokončil Filip H. Härtel, absolvent IES a dnes vyučující předmětu Úvod do filosofie. Jeho práce Koncept možného Boha v díle Richarda Kearneyho získala cenu děkana ETF.

Slavnostní zahájení akademického roku 2019/2020:
Zahájení se konalo 30. 9. 2019 vbudově ETF. Hlavním hostem byl Pavel Černý, emeritnípředseda Ekumenické rady církví. Modlitbu vedli studenti 2. ročníku Anna Klinkovská a Ondřej Michálek. Hudbou doprovázela klezmerová skupina studenta Tomáše Smyčky Schimmerle Klezmer Kabaret.

Akademická činnost:
Nově vytvořené povinně volitelné předměty:
Pastorace menšin (Mikuláš Vymětal), letní semestr 2019
Pesach a Večeře Páně (Mikuláš Vymětal a kol.), zimní semestr 2019
Uvedení do oblasti práce smédii (Daniela Brůhová), zimní semestr 2019

Celoroční projekt „Projekt Pesach a Večeře Páně vmezináboženském dialogu“ Záměrem projektu Pesach a večeře Páně v mezináboženském dialogu je studovat základní rituál, který spojuje – a zároveň v mnoha ohledech odlišuje -židovská a křesťanská společenství víry. Projekt chce podpořit mezináboženský a mezikulturní dialog a přispět k internacionalizaci vzdělávacího programu. Projekt má tři fáze:
1) Mezioborový semestrální seminář (RT403), který běží v zimním semestru 2019 na ETF a věnuje se biblickým, intertestamentárním a antickým podobám pesachu.
2) Víkendový seminář za účasti přednášejících z Izraele zaměřený na židovské kořeny Večeře Páně a také na vývoj rituálu pesachu v židovských komunitách. Proběhne 22.-23. 11. 2019.
3) Studijní cesta skupiny českých studentů a vyučujících do Izraele 5.-14. 4. 2020 zahrnující přednášky na akademických institucích (Hebrew University, Hebrew Union College), účast na židovském sederu a jeho reflexi a také pobyt v židovských a palestinských rodinách.-Projekt koordinuje M. Vymětal, P. Jandejsek, K. Stránská
Finanční podpora:Nadační fond Věry Třebické-Řivnáčové–žádost o podporu 2. fáze projektu Pesach a Večeře Páně, leden 2019, získáno 30000,-Kč
Program Univerzitní výzkumný centra UNCE/HUM/012 „Teologická antropologie vekumenické perspektivě“poskytuje finanční prostředky vždy na jeden víkendový seminář v letech 2018-2022 ve výši cca 30000,-Kč. Zatím podpořen podzimní seminář 2018.
Point –Podpora internacionalizace na Univerzitě Karlově: podána žádost o finanční podporu 3. fáze projektu Pesach a Večeře Páně, M. Vymětal a P. Jandejsek + 13 studentů, říjen 2019, výsledek bude zveřejněný počátkem prosince

Učebnice a propagační činnost:
Dotisk knihy Ivany Noble Po Božích stopách (CDK Brno, 2019, 2. opravené vydání, korektury K. Stránská), která slouží jako základní text v předmětu Úvod do teologického myšlení. IES podle dohody s CDK odebral 50 výtisků a uhradil 11175,-Kč. Prostředky budou refundovány ze zdrojů ETF.
Nové webové stránky IES vytvořil student Vít Luštinec. Záměrem je, aby stránky byly atraktivnější pro veřejnost a celkově jednodušší. Ve spolupráci se studentem O. Michálkem probíhá naplňování obsahu stránek. Spuštění se očekává do konce roku 2019. Na částečnou úhradu prací spojených svytvořením stránek byla uspořádána kampaň mezi absolventy IES vyhlášená včervnu 2019. Během léta se vybrala cílová částka 20000,-a byla ještě o 2200,-Kč překonána. Přebytek bude rovněž použit na úhradu prací spojených spřípravou stránek.

Víkendové teologické semináře:
47. víkendový seminář pro zájemce o teologii „Přístupy k člověku v teologiích Latinské Ameriky“ se konal 30. 11. a 1. 12. 2018na VOŠ Jabok, Salmovská 8, Praha 2
Přednášky:
Radek Buben (Ústav politologie FF UK): Politické systémy Latinské Ameriky a jejich vztah ke křesťanství
Petr Jandejsek(Institut ekumenických studií/Jabok): Přístup k člověku vmyšlení Jorge Mario Bergoglia, papeže Františka
František Kalenda (FHS UK): Inspirativní a problematické podoby náboženství v současné Brazílii
Martin Maier (Universidad Centroamericana José Simeón Cañas): Archbishop Oscar Romero: human face of the church in Latin America
Tim Noble (Ekumenický institut ETF UK): 50 let od konference v Medellínu – cesty latinskoamerické teologie osvobození
Seminární skupiny:
Šárka Grauová, Ph.D. (Ústav románských studií FF UK): Teologie osvobození, „mystika“ Hnutí bezzemků a evangelikální církve: zápas o chudé?
Tim Noble: Konference Amerindia v El Salvadoru 2018
Martin Maier: Teologie osvobození a Evropská unie
Liturgii předsedala Ivana Procházková, homilie Ján Hreha, připravil 2. ročník
Seminář se konal za finanční podpory projektu Univerzitní výzkumná centra UK č. 204052 „Teologická antropologie v ekumenické perspektivě“.

48. víkendový seminář pro zájemce o teologii „Čínští a vietnamští křesťané,asijská spiritualita a svoboda náboženství“ se konal ve dnech 29. a 30. 3. 2019 na VOŠ Jabok, Salmovská 8, Praha 2.
Přednášky:
Jitka Černošová (Sinopsis): Projekt Sinopsis
Jan Jackanič (pracovní skupina Ekumenické rady církví pro čínské křesťany), Aktivity českých církví voblasti podpory křesťanů zČíny
Vladimír Liščák(Orientální ústav Akademie věd ČR):Historie křesťanství v Číně
Magdaléna Masláková(Centrum asijských studií, Filozofická fakulta MU): Křesťanství vsoučasné Číně
Ngo Thuy Van (Společnost META): Historie křesťanství ve Vietnamu a vietnamští křesťané v ČR
Jan Voves (Klub Samaří): Kazuistika: zkušenost s přítomností čínských křesťanek ve sboru CB
Seminární skupiny:
Kateřina Kudláčková (Asociace Falun Gong České republiky): Falun Gong
Lucie Vopálenská (Český rozhlas): Nesvoboda v Číně a náš (ne)zájem – pohled publicistky
Liturgii předsedal Bendy Růžička, homilie Radek Šoustal, připravil 3. ročník.
Setkání absolventů: Večerní setkání absolventů proběhlo v rámci podzimního víkendového semináře v pátek 30. listopadu 2018 na Jaboku. Účast byla skromná.

Exercicie:
Adventní duchovní obnova se konalav klášteře ve Štěkni ve dnech 13. –16. 12. 2018. Vedl ji Ladislav Heryán.
Postní duchovní obnovu opět ve Štěkni vedl ve dnech 11. –14. 4. 2019 Jaroslav Vokoun.

Liturgická spolupráce s fakultou:
Proběhly dvě bohoslužby připravované ve spolupráci se studentským farářem prof. Štefanem a otevřené pro celou fakultu: 16. 1. 2019 (předsedal M. Bendy Růžička, kázal Radek Šoustal, připravil 3. ročník), 29. 5. 2019 (předsedal Jan Štefan, kázal Ján Hreha, připravil 2. ročník).
Ostatní liturgie IES:
31. 10. 2018 v předvečer Všech svatých ve 21,15
postní liturgie (připravuje 3. ročník)
6. 3. 2019 Popeleční středa: liturgie Slova se smířením a popelcem, ve 21,15 po výuce
24. 4. 2019 Velikonoční liturgie ve 21,15 po výuce (příprava 1. ročník)

Zářijový intenzivní kurz:
Kurz proběhl v termínu 13.–22. 9. 2019 v budově staré školy ve Strašicích.
Nedělní liturgii 15. 9. předsedal Michal Kaplánek a kázal Martin Šály. Nedělní liturgii 22. 9. předsedal Marek Bendy Růžička, kázal Ján Faryad, připravoval 2. ročník.
Další liturgie: Liturgie obnovy křtu (vedla Daniela Knorrová, kázání Darina Bártová).
Večerních doprovodných programů se jako hosté účastnili Michal Kaplánek (Pastorace mládeže), Lukáš Nosek (Islám, náboženství míru?) a Mikuláš Vymětal (projekt Pesach a Večeře Páně).
Vařil absolvent Jiří Hort.

Další publikační a přednáškové aktivity:
Pavel Hradilek3. 2. 2018 – oslava 300. čísla Getsemanv Černošicích (součástí bylo pásmo Aleny a Ivana Čermákových z Bratislavy o slovenském saleziánovi, politickém vězni a disidentovi Antonu Srholcovi) 
10. 12. 2018 – přednáška o původu a smyslu Vánoc pro Černošickou akademii v Club-kinu v Černošicích
24. 1. 2019 – moderování setkání liturgistů všech teologických fakult ČR na ETF
25. 1. 2019 – beseda s mládeží CB na Šeberově o životě církví za totality
4. 4. 2019 přednáška o původu a smyslu Velikonoc pro Černošickou akademii v bývalé hasičské zbrojnici v Černošicích
10. 4. 2019 – vedení ekumenické biblické hodiny v CB v Černošicích
11. 5. 2019 – přednáška o liturgické obnově pro presbytery Poděbradského seniorátu ČCE v Českém Brodě ve sboru ČCE (spolu s doc. Landovou)
6. 6. 2019 – moderování setkání liturgistů všech teologických fakult ČR na ETF
25. 10. 2019 – moderování panelu na setkání evangelické liturgické iniciativy Coenav Táboře věnované křesťanské iniciaci

Petr Jandejsek
přednáška „Politická dimenze víry: zdroje, příklady, limity“ v rámci cyklu Aplikovaná teologie pro nadané středoškoláky, ETF UK, 10. 12. 2018
článek „Holiness and Martyrdom: Ignacio Ellacuría and Interpretation of His Life and Death by Jon Sobrino“. Communio ViatorumLXI/2019/I
přednáška „Přednostní volba pro chudé: včem je nezbytná naše pomoc slabým, aby se naše činnost ve stvoření realizovala plným způsobem?“ vrámci kurzu Zacheus, ŘKC Teplice, 23. 1. 2019
článek „O chudobě nad textem papeže Františka“. Křesťanská revue2/2019.
účast na konferenci How Discernment between Good and Evil Shapes the Dynamics of the Human Journey, příspěvek „Discernment from an inter-cultural perspective: The personal and the common good –personal and common evil: Liberation theology perspectives (s Timem Noble), Bose (Itálie), 22.-25. 5. 2019účast na International Congress of the European Society for Catholic Theology na téma Where does our hope lie?, přednáška “Places of hope in social work and theology”, Bratislava, 28.-31. 8.2019
kapitola “Narratives of Conversion and Martyrdom in the Theologyof Jon Sobrino“. In: Judith Gruber, Sebastian Pittl, Stefan Silber, Christian Tauchner. Identitäre Verschuchungen. Identitätsverhandlungen zwischen Emanzipation und Herrschaft. Meinz:Verlag-Meinz, 2019, s.347-356
přednáška „Můžeme společně sdílet naději?“ na retreatu Akademické YMCA na téma Rozdělení společnosti a jak z něj ven, Bělečnad Orlicí, 19. 10. 2019
účast na konferenci „Reshaping Ecumenism in times of transformation” – International workshop organised on the occasion of 30 years of freedom in Central and Eastern Europe”, CMTF UP, Olomouc, 24-25. 10. 2019
monografie Christologie z pomezí. Praha: Karolinum, 2019
přednáška „Člověk jako politická bytost zperspektivy teologické antropologie“, Klub Samaří, 7. 11. 2019
účast na sympoziu 100 let evangelické teologiekvýročí ETF UK, 12. 11. 2019

Martin Vaňáč
3. 9. 2018 hostem 20 minut Radiožurnálu, „Mentalita v  církvi se mění, případy zneužívání vyplouvají na povrch“, online: https://radiozurnal.rozhlas.cz/martin-vanac-mentalita-v-cirkvi-se-meni-pripady-zneuzivani-vyplouvaji-na-povrch-7604317
13. 11. 2018 přednáška vrámci sympozia ETF UK u příležitosti 100. výročí založení ČCEod ledna 2019 člen univerzitního výzkumného centra „Teologická antropologie vekumenické perspektivě“ (vedoucí prof. Ivana Noble)
26. 2. 2019 přednáška pro návštěvu z Holandska o církvích vČR
červenec 2019 studijní pobyt na Eberhard Karls Universität Tübingen, Německo
výuka na ETF UK; výuka vrámci kurzu Nemocniční kaplan
přednášky na kurzech Alfa ve farnosti sv.  Terezie vPraze–Kobylisích, příprava lednové ekumenické bohoslužby tamtéž; přednášky a besedy pro Společnou cestudrobné komentáře, články nebo rozhovory pro Český rozhlas, Českou televizi (pořady: Křesťanský magazín, Queer), TV Noe, Magazín Christnet, Getsemany, Universum, Lidové noviny
pravidelný host Poradního odboru ekumenického Českobratrské církve evangelické (např. dne 17. 9. 2018 referát o Charta Oecumenica)
člen školské rady VOŠ Jabok; člen redakce časopisu Getsemany; člen Sdružení evangelikálních teologů

Měsíčník Getsemanyvydává Institut ekumenických studií.
Publikované příspěvky členů sdružení za uplynulé období jsou tyto:
Martin Gruber
Krátké zamyšlení nad duchem keltského křesťanství (březen 2018)
Svatý Dredenau a svatý Dredenau, princové a mučedníci (červen 2018)
Biskup David zMenevie, otec velšského monasticismu (léto 2018)
Madoc, bratr krále Artuše (říjen 2018)
(Někteří) zapomenutí svatí římské Británie (listopad 2018)
„Sestoupil do pekel“ (leden 2019)
Keltská Maria Matka Páně ve středověkých velšských pramenech (únor 2019)
O nás, „našem“ Ješuovi a služebnících „bohů cizích“ (březen 2019)
Gwenfrewi zGwytherinu neboli svatá Wenefred (květen 2019)
Wittgenstein: muž, který se odmítl stát teologem (květen 2019)
Trest smrti jako odplata, nebo brána do nebe? (červen 2019)
Společenství svatých kolem stolu Páně (léto 2019)
Případ unesená královny (září 2019)
Andělé a démoni (a mezi nimi lidé) (říjen 2019)
Svatební obřad jisté „neliturgické“ denominace v praxi (listopad 2019)
Keltští ochránci zvířat v legendách vrcholného středověku (listopad 2019)

Pavel Hradilek
seriál Praxe křesťanských rituálů vycházel v r. 2018 s využitím odpovědí absolventů IES
leden – Současná křestní praxe a její hodnocení
únor – Potvrzení křtu: biřmování/konfirmace
březen – Eucharistie/večeře Páně
duben – Liturgie smíření
květen – Liturgie v péči o nemocné
červen – Křesťanský pohřeb
červenec, srpen – Liturgie manželství
září –Liturgie ordinace
říjen –Liturgie žehnání
listopad –Velikonoční Triduum
prosinec –Ekumenické rituály
Nové bohoslužebné formuláře ČCE (září 2018)
Příčinou je klerikalismus (říjen 2018)
Za Pavlem Smetanou (listopad 2018)
Novoroční ekumenická slavnost 2019 (únor 2019)
Eucharistie, nebo magie? (duben 2019)
Nové vydání liturgické knihy americké kalvínské církve (duben 2019)
Ohlédnutí za slavením Velikonoc Společnou cestou (květen 2019)
Dávat na mši? (květen 2019)
Hledání identity služebného kněžství (červen 2019)
Mariánský sloup a návrat do baroka (léto 2019)
Dvě ekumenické bohoslužby na politické téma (léto 2019)
Výročí Varšavského povstání (září 2019)
Římskokatolická svatba pod Tatrami (listopad 2019)

Petr Jandejsek
Přístupy kčlověku vmyšlení Jorge Maria Bergoglia, papeže Františka (leden 2019)
Ukřižovaný lid: příspěvek salvadorské teologie ktheologia crucis (březen 2019)

Daniel Litvan
Dokud nebudeme mít tvář: Proces dorůstání dokřesťanské dospělosti v  mýtickém jazyce C.S.Lewise (léto 2018)

Petr Miencil, Martin Vaňáč
Křesťané na Prague Pride 2018 (září 2018)

Filip Outrata
Kniha na teologickou cestu. Predestinace podle Vladimíra Boublíka (leden 2018)

Štěpánka Paluchníková
Kenoze a teoze zpohledu vybraných teologů 20. století (léto 2019)

Vladěna PtáčkováSvětlo vyzařuje to, zčeho hoří (leden 2019)

Martin Šály
Po pravici Boží a současně snámi (prosinec 2018)

Martin Vaňáč
Sexuální zneužívání se zdá být systémovým hříchem církve (listopad 2018)
Český ekumenický komentář k Starému zákonu (léto 2019)
Polská homofobní kampaň se přelévá do české církve (září 2019)
Křesťanská demokracie a liberální demokracie–spojenci či nepřátelé? (listopad 2019)
Výzva k pokání ke dni 8. listopadu 1939 (listopad 2019)

Miroslav Zvelebil
– medailony postav v Getsemanech 2018
leden – Maximos Vyznavač
únor – Fjodor Michaljevič Dostojevskij
březen – Benedikt z Nursie
duben – Ambrož z Milánakvěten –Řehoř z Nazianu
červen – Irenej z Lyonu
červenec, srpen – Augustin
září – Jan Zlatoústý
říjen – Ignác Antiochijský
listopad – Řehoř Palama
prosinec – Svatá Lucie
2019
leden – Basil Veliký
únor – Polykarp ze Smyrny
březen – Cyril Jeruzalémský
duben – Teilhard de Chardin
květen – Atanáš Veliký
červen – Efrém Syrský
červenec, srpen – Blaise Pascal
září – Jeroným
říjen – Terezie z Lisieux
listopad – Albert Veliký
prosinec – Jan od Kříže
– další texty
Vlastnosti Nejsvětější Trojice podle Hildegardy z Bingenu (květen 2018)
Život a  dílo Hildegardy z Bingenu v kulturně-historickém kontextu Evropy 12. století (prosinec 2018)
Hildegardin List pastýřům církve vKolíně nad Rýnem (březen 2019)
Hildegardina vize posledních věků a pádu Antikrista (květen 2019)
Gebeno zEberbachu a jeho hildegardovské spisy (červen 2019)
Husova recepce proroctví Hildegardy zBingenu (léto 2019)
Hildegardiny liturgické písně na Jana Evangelistu (září 2019)