Výroční zpráva Institutu ekumenických studií v akademickém roce 2017/18

Studium oboru Teologie křesťanských tradic na ETF UK:

Přijímací zkoušky se konaly 5. 6. a 6. 9. 2018
Počet podaných přihlášek: 16 (15 +1)
Přijímacích zkoušek se účastnilo: 12 (10+ 2)
Podmínky úspěšného složení přijímacích zkoušek splnilo a bylo přijato: 11 (9 + 2)
Ke studiu nastoupilo: 11
Počet studentů: 33 (11 + 8 + 14) aktivně, 16 přerušené studium

Bakalářské zkoušky:
7.2.2018 Eliška Dana Härtelová
14. 6. 2018 Daniel Litvan

Magisterské studium:
Studium Ekumeniky dokončuje jedna studentka.
Ke studiu oboru Teologie, spiritualita, etika nastoupili v AR 2018/19 dva absolventi TKT.

Víkendové teologické semináře:
45. víkendový seminář pro zájemce o teologii „Spiritualita v teologii aneb mají si teologie a spiritualita co říct?“ se konal ve dnech 10. a 11. 11. 2017 na VOŠ Jabok, Salmovská 8, Praha 2.
Přednášky:
Denisa Červenková (KTF UK): Spiritualita jako „duše teologie“
Ivana Noble (ETF UK): koreferát + přednáška Kritické myšlení, noc duše a duchovní pokrok
Kateřina Kočandrle Bauer (ETF UK): „Vše v Bohu a pro Boha“: panenteismus ve vztahu ke křesťanské spiritualitě
Petr Jandejsek (Jabok/ETF UK): Co nás učí o spiritualitě teologové osvobození (Comblin a Ellacuría)

Seminární skupiny:
Pavel Hradilek (IES): Spiritualita v liturgické teologii
Martin Vaňáč(ETF UK): Spiritualita vekumenické eklesiologii

Liturgii předsedal Tomáš Drobík, homilie Radek Šoustal (příprava 2. ročník)

46. víkendový seminář pro zájemce o teologii „Liturgická obnova církví vzešlých zreformace“ konal ve dnech 13. a 14. dubna 2018 na VOŠ Jabok, Salmovská 8, Praha 2.

Přednášky:
Pavel Kolář (HTF UK): Dosavadní průběh liturgické obnovy (Závěry kongresu Societas liturgica)
Ivana Procházková (ECM): Příprava českého vydání The United Methodist Book of Worship
Marek Lukášek (ČCE): Obnova liturgie sboru ČCE v Českém Brodě
David Beňa (CB): Bohoslužebná agenda CB
František Kunetka (UP Olomouc): Teologické principy liturgické obnovy (liturgické shromáždění, mystagogie, eulogie)

Seminární skupiny:
Jan Klípa: Nové trendy uspořádání liturgického prostoru
Daniela Knorrová: Smysl a náplň liturgické hudby
Pavel Hradilek: Adaptace eucharistické modlitby Apoštolské tradice napříč církvemi

Liturgii předsedal Marek Lukášek, homilie Martin Šály (příprava 1. ročník)

Slavnostní zahájení akademického roku 2017/2018:
Zahájení se konalo 20. 9. 2017 v budově ETF.
Hlavním hostem byl David Novák, předseda Rady CB.
Pozdravy přítomným přednesli dále ředitelka Ekumenického institutu ETF UK prof. Ivana Noble a dr. Vladimír Roskovec.
Modlitbu vedli Martina Lokvencová a Jiří Musil (2. roč.). Hudbou doprovázela skupina Deše pod uměleckým vedením Kláry Jíchové.

Setkání absolventů:
Večerní setkání absolventů proběhlo v rámci podzimního víkendového semináře v pátek 10. listopadu 2017 na Jaboku.
O svých bakalářských pracích, které získaly cenu děkana, referovaly Inga Dremljuk a Camelia Isaic. Pavel Kočnar přednesl nabídku absolventům IES zapojit se do duchovenské služby ve vězení.
Jarní setkání absolventů plánované na 19. 5. 2018 se zdůvodu malého zájmu neuskutečnilo.

Exercicie:
Adventní duchovní obnova se konalav klášteře ve Štěkni ve dnech 30. 11. –3. 12. 2017. Vedle ji René Milfait.
Postní duchovní obnovu opět ve Štěkni vedl ve dnech 1. –4. 3. 2018 farář CČSH Daniel Majer.

Liturgická spolupráce s fakultou:
Proběhly dvě bohoslužby připravované ve spolupráci se studentským farářem prof. Štefanem a otevřené pro celou fakultu:
14.2. (Popeleční středa),
23. 5. 2018 (předsedal Jan Štefan, připravil 2. ročník, kázal Jiří Rataj).

Zářijový intenzivní kurz (již AR 2018/19):Kurz proběhl v termínu 14.–23. 9. 2018 v budově staré školy ve Strašicích.
Nedělní liturgii 16. 9. předsedal Karel Šimr a kázala Darina Bártová. Nedělní liturgii 23. 9. Předsedal Alois Křišťan, kázala Kristina Hrehová, připravoval 2. ročník.
Další liturgie: Biblická křížová cesta (vedla Daniela Knorrová), Limská liturgie obnovy křtu (vedla Daniela Knorrová).
Večerních doprovodných programůse jako hosté účastnili Karel Šimr (Liturgická obnova ve sboru ČCE vChrástu),
Petr Kratochvíl (The Conference of European Churches),
Daniel Bartoň (Náboženská svoboda),
Kristina a Jan Hrehovi (Vykopávky vIzraeli),
Petr Sláma (Moderní stát Izrael).
Vařil absolvent Jiří Hort.

Další aktivity:
Pavel Hradilek
Vedení ekumenických biblických hodin v Černošicích
Přednášky v rámci studijního dne pro ordinované služebníky ČCSH Plzeňské diecéze 13. 11. 2017 v Mirovicích
Moderování setkání liturgiků všech fakult ČR – 1 x za semestr
Vedení přípravy liturgií IES – 1 x měsíčně
Seriál Getseman „Křesťanské rituály“vč. ankety do které přispívají absolventi – 1 x měsíčně
Finalizace příručky ekumenické liturgiky „Bohoslužba jako cesta k sblížení“-předáno do tisku

Petr Jandejsek
„Misie v kontextuálních teologiích Jacquese Dupuise a Jona Sobrina“. Kapitola v publikaci kol., Teologie: duchovní a ekleziální východiska a rozvinutí. Olomouc: Refugium, 2017, 187-202.
Diskuse na téma Teologie osvobození, sbor ČCE Uhříněves, 11. 4. 2018
„Latinskoamerická teologie osvobození a marxismus“, článek v Katolickém týdeníku 18/2018
Konference Contemporary Images of Holiness, přednáška „Holiness and Martyrdom: Ignacio Ellacuría and Interpretation of His Life and Death by Jon Sobrino”, 24. –27. května 2018, ETF /Jabok
„Chudoba provokuje svědomí církve: několik poznámek k výzkumu o chudobě mladých vČR“, článek na christnet.cz, 10. 7. 2018
Kongres Amerindia Los clamores de los pobres y de la tierra nos interpelan. 50 años de la Conferencia de Medellín, 28. 8. – 4. 9. 2018, UCA San Salvador

Martin Vaňáč
12. 11. 2017 přednáška 500 let reformace na Habrovce
16. 12. 2017 účast vpanelové diskusi na téma 30. výročí Desetiletí duchovní obnovy pořádané Českou křesťanskou akademií
20. 2. 2018 státní závěrečná zkouška a obhajoba disertační práce na téma „Čeští kardinálové ve 20. století“, zisk titulu Ph.D. na Historickém ústavu FF Masarykovy univerzity v Brně
26. 5. 2018 účast na konferenci UNCE, referát o církvích v ČR
Přednášky na kurzech Alfa ve farnosti sv. Terezie v Praze –Kobylisích, příprava lednové ekumenické bohoslužby tamtéž
drobné komentáře a články proČeský rozhlas, TV Noe, v Magazínu Christnet, v Getsemanech, pro Českou televizi (pořad168), časopis Universum
pravidelný host Poradního odboru ekumenického Českobratrské církve evangelické