Nejčastěji kladené otázky

Nejsem pokřtěn, můžu u vás studovat?
Většina studentů je zakotvena v některé z křesťanských církví, ale křest a aktivní účast v některé církvi či církevním společenství není nutnou podmínkou studia. Důležitý je zájem o studium, a základní znalost bible a křesťanských reálií v rozsahu doporučené literatury. V případě dalších dotazů se neváhejte zeptat na podrobnosti na našem přátelském a  ochotném studijním oddělení.

Jsem křesťan, ale nepatřím do žádné církve. Je to překážka studia?
Studium teologie předpokládá víru či její hledání, ale příslušnost k  církvi či církevnímu společenství není pro studium vyžadována.

Je mi 40 let a zajímá mně studium teologie. Nejsem pro to příliš starý?
Našemu nejstaršímu studentovi je 66 let. Několik studentů je ve věku 40-50 let. Pro studium teologie nejste nikdy příliš starý či stará.

Jaký je titul absolventů studia?
Protože jde o univerzitní typ vysokoškolského studia, absolventi bakalářského studia mohou používat titul Bc. – bakalář. Diplom vydává Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy.

Platím za studium?
Studium je bezplatné. Poplatky za nestandardní studium se řídí vysokoškolským zákonem. Všichni studenti platí pouze náklady na povinný letní kurz a studijní texty ve výši 3000,- Kč ročně.

Mohou ekumenickou teologii studovat občané Slovenska?
Ano, občané Slovenska mají nárok na studium za stejných podmínek jako občané ČR. Studium je tedy bezplatné. Všichni studenti platí náklady na povinný letní kurz a studijní texty ve výši 3000,- Kč ročně. Vyučovací jazyk je čeština, což v praktickém ohledu nepřináší našim slovenským studentům žádné potíže.

Můžu se přijít podívat na hodinu výuky?
Všechny přednášky jsou veřejné. Rádi vás přivítáme mezi námi. Rozvrh najdete zde. Ověřte si prosím na studijním oddělení přesný termín a čas přednášky.

  • Jedná se především o studium různých tradic křesťanské teologie v jejich vzájemném dialogu i střetech, ale současně také o seznámení se s jinými náboženskými a duchovními směry a o jejich vztah ke křesťanství.
  • Akademické zázemí Evangelické teologické fakulty je příslibem vysoké odborné úrovně studia.
  • Studium předpokládá a rozvíjí otevřenost vůči příslušníkům jiných církví a lidem různého duchovního zaměření. Učitelé přicházejí nejen ze všech tří pražských teologických fakult, ale i z dalších institucí.
  • Někteří studenti pracují jako duchovní v církvích. Většina studentů se však věnuje „civilní“ profesi nebo současně studují jiný „profánní“ obor. Poznatky využijí pro svůj osobní rozvoj, pro budování církevních společenství zdola a pro službu společnosti.
  • Studium je dostupné pro pracující i pro lidí, kteří studují jiné obory – výuka probíhá jedenkrát týdně v odpoledních a večerních hodinách. Je orientována na práci s texty a rozvoj kritického myšlení.
  • Studenti, jak díky studiu, tak doprovodným aktivitám (liturgie, semináře, exercicie) nacházejí přátelské zázemí potřebné pro kritickou reflexi a upevňování vlastní víry, společenství napříč denominacemi a prostor pro sdílení i diskusi různých tradic.
  • Video o Institutu ekumenických studií

Přihláška se podává v listinné podobě na předepsaném formuláři (SEVT) zaslaném na adresu ETF UK nebo v elektronické podobě prostřednictvím webové aplikace univerzity. Přihlášku podanou elektronicky již není nutné tisknout a zasílat poštou.

Podat přihlášku

Informace o poplatcích za přihlášku

V případě, že se rozhodnete podat přihlášku v  listinné formě, zašlete na adresu fakulty vyplněný formulář Přihlášky ke studiu na vysoké škole, dále je třeba zaslat stručný životopis, ověřenou kopii maturitního vysvědčení (pokud uchazeč již ukončil SŠ), motivační dopisdoklad o zaplacení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením. Vygenerovaný kód slouží jako variabilní symbol platby (ne rodné číslo).

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením činí 830 Kč při podání přihlášky elektronické, 880 Kč při podání listinné formy.

Potvrzení ze střední školy ani od lékaře se na přihlášce nevyžaduje.

Pro akademický rok 2023/2024 se přihlášky ve druhém kole podávají do 6. srpna 2023.

Základní orientace v biblických knihách, křesťanském myšlení a realitě ekumenismu, obecně kulturní přehled a znalost některého světového jazyka (angličtiny, němčiny nebo francouzštiny).

Přijímací pohovory se budou konat v 2. června 2023 v budově ETF (Černá 9, Praha 1) v 5. patře, kancelář TKT.
Úspěšní uchazeči musí počítat s účastí na záříjovém intenzivním kurzu; předběžně v termínu 15. – 24. září 2023.

Informace o podobě zkoušky platí pro první kolo podávání přihlášek (březen 2023)

Zkouška je jednokolová ústní: Rozhovor s komisí o motivaci ke studiu a porozumění teologii vycházející z četby uchazeče. Uchazeč si vybere nejméně dva tituly z uvedeného seznamu (z každé skupiny nejméně po jednom titulu), o kterých bude veden rozhovor:

A) Křesťanské myšlení
BEINERT, Wolfgang. Malé dějiny křesťanského myšlení. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2012.
NEUNER, Peter – ZULEHNER, Paul Michael, Přijď království tvé: praktické učení o církvi. Praha: Vyšehrad, 2015.
POKORNÝ, Petr, Apoštolské vyznání: výklad nejstarších křesťanských věroučných textů. Jihlava: Mlýn, 2011.

B) Bible 
Úvody k jednotlivým knihám v českém ekumenickém překladu. Např. v: BIBLE. Písmo Starého a Nového zákona. Český ekumenický překlad. Praha : Česká biblická společnost 2004.

C) Biblistika
FEE, Gordon D – STUART, Douglas, Jak číst Bibli s porozuměním. Praha: Návrat domů, 1999.
IMBACH, Josef, Radost z Bible. Praha: Vyšehrad, 2018.
VOKOUN, Jaroslav, Číst Bibli znovu jako Bibli. Praha: Česká biblická společnost 2011.