Úterý po 4. neděli po Zjevení Páně A

4. neděle po Zjevení A

Evangelium této neděle (Mt 5, 1-12) obsahuje blahoslavenství (makarismy) – jednu z klíčových částí NZ. V Matoušově evangeliu tvoří začátek kázání na hoře.

Jako SZ předobraz blahoslavenství v 1. čtení je zvoleno čtení z Micheáše (Mi 6, 1-8). Nejde o formální dodržování zákona ale „Hospodin žádá, abys jednal podle práva, miloval milosrdenství“ (Mi 6,8). Hospodinův spor s lidem se odehrává na hoře: „Slyšte, hory, Hospodinův spor…“ (Mi 6,2).

2. čtení obsahuje pokračování 1. listu Korinťanům (1 K 1, 18-31)

SZ čtení dní před nedělí vybízí k poctivému dodržování práva – ve čtvrtek (Dt 16, 18-20): „Nepřevracej právo a nestraň lidem.“ (Dt 16,19), v pátek (Dt 24,17 – 25,4): „Nepřevracej právo příchozího a sirotka“ (Dt 24,17), v sobotu (Mi 3, 1-4): „vůdcové, což nemáte znát právo?“ (Mi 3,4).

NZ nároky jsou větší. Ve čtvrtek (1 P 3, 8-12): „buďte všichni jednomyslní, soucitní, plní bratrské lásky, milosrdní a pokorní“ (1 P 3,8), v pátek (1 Tm 5, 17-24) pravidla pro představeného, v sobotu (J 13, 31-35) Ježíšova výzva: „Dávám vám nové přikázání“.

SZ čtení po neděli ukazují na příklad milosrdenství, které Rut prokázala Noemi. V pondělí (Rt 1, 1-18), v úterý (Rt 2, 1-16), ve středu (Rt 3, 1-13; 4, 13-22). Od Rut vede linie až k Vykupiteli.

NZ čtení obsahují též výzvy k milosrdenství – v pondělí (Fm) je Filemon Pavlem vyzýván k milosrdenství vůči Onezimovi. V úterý (Jk 5, 1-6) se čte apel na ty, kteří se milosrdně nechovají. Ve středu (L 6, 17-26) je čtena Lukášova verze blahoslavenství vč. „běda“.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: