Úterý po 3. neděli velikonoční B

Evangelia 1.-3. neděle velikonoční si všímají setkání učedníků se Zmrtvýchvstalým. 4. neděle je věnována Dobrému pastýři. Evangelia 5.-7. neděle čerpají z Janova evangelia – z Ježíšovy řeči na rozloučenou a Velekněžské modlitby. Novozákonní čtení 2.-7. neděle velikonoční v roce B jsou vzata z 1. listu Janova. Perikopy tohoto listu, které nejsou využity o nedělích, jsou zařazeny v některé všední dny. Namísto starozákonních čtení jsou o nedělí tradičně voleny lekce ze Skutků.

3. neděle velikonoční B
Čtení této neděle spojuje, podobně jako neděli minulou, téma odpuštění hříchů. 1. čtení (Sk 3, 12-19): „Učiňte tedy pokání a obraťte se, aby byly vymazány vaše hříchy.“ (Sk 3,19) 2. čtení (1 J 3, 1-7): „… on se zjevil, aby odstranil naše hříchy a hříchu v něm není.“ (1 J 3,5) Evangelium (L 24, 36b-48): „… má být všem národům vyhlášeno pokání k odpuštění hříchů“ (L 24,47).

Čtvrteční SZ čtení (Da 9, 1-19) obsahuje Danielovu úpěnlivou prosbu o odpuštění. Na ni navazuje v pátek (Da 10, 2-19) perikopa popisující vyslyšení této prosby.

NZ čtení ve čtvrtek (1 J 2, 18-25) i navazující v pátek (1 J 2, 26-28) operují pojmem „pomazání (od Svatého)“, které pomáhá čelit zlu.

Sobotní čtení, výjimečně nikoli ze SZ, ale ze Sk 3, 1-10 bezprostředně předchází nedělnímu 1. čtení. V sobotním evangeliu (L 22, 24-30) Ježíš slibuje učedníkům, že s ním budou jíst v nebeském království obdobně, jako s nimi jedl po svém zmrtvýchvstání, jak popisuje nedělní evangelium.

Čtení po neděli popisují klíčové spásné události. SZ lekce v pondělí (Jr 30, 1-11a): „… změním úděl svého izraelského a judského lidu, praví Hospodin, a přivedu je zpět…“ (Jr 30,3); NZ lekce v pondělí (1 J 3, 10-16): „… přešli jsme ze smrti do života, neboť milujeme bratry; kdo nemiluje bratra zůstává ve smrti.“ (1 J 3,14); úterní SZ text (Oz 5,15 – 6,6): „Po dvou dnech nás oživí, třetího dne nám dá povstat…“ (Oz 6,2); úterní NZ text (2 J 1-6): „… pro pravdu, která zůstává v nás a bude s námi na věčnost.“ (2 J 2).

Středeční SZ perikopa (Př 9, 1-6) se vrací k tématu (eschatologické) hostiny: „Pojďte a jezte z mého pokrmu…“ (Př 9,5), evangelium (Mk 16, 9-18) je dodatkem k Mk, který reflektuje události po Ježíšově zmrtvýchvstání.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: