Středa po 7. neděli po Zjevení Páně A

7. neděle po Zjevení A

Klíčovým tématem nedělního evangelia (Mt 5, 38-48), které je pokračováním horské řeči, je láska k nepřátelům: „Milujte své nepřátele, žehnejte těm, kdo vás proklínají, dobře čiňte těm, kdo vás nenávidí a modlete se za ty, kteří vás urážejí a pronásledují“ (Mt 5,44) Evangelium cituje 3. knihu Mojžíšovu: „miluj svého bližního, jako sebe samého“ (Lv 19, 18), která se čte jako 1. nedělní čtení (Lv 19, 1-2.9-18). Tematicky nezávislé 2. čtení je pokračováním z minulé neděle.

Dvojice biblických čtení (SZ a NZ) všedních dní před nedělí ukazují na posuny mezi SZ a NZ pojetím. Ve čtvrtek již SZ čtení (Ex 22, 21-27) nabádá k milosrdenství: „Jestliže vezmeš do zástavy plášť svého bližního, do západu slunce mu ho vrať…“ (Ex 22,25). NZ čtení (1 K 10,23 – 11,1) žádá řídit se nejen vlastním svědomím, ale i svědomím bližního.

SZ čtení pátku (Lv 6, 1-7) si všímá zákona oběti. Podle NZ (Ga 5, 2-6) zákon sám o sobě nepomůže, ospravedlnění přichází skrze víru.

V sobotu jsou nám předestřena SZ pravidla obsažená v knize Levitikus (Lv 24, 10-23) charakterizovaná zásadou: „oko za oko, zub za zub“ (Lv 24,20). Naproti tomu NZ čtení (Mt 7, 1-12) obsahuje Zlaté pravidlo: „všechno, co byste chtěli, aby lidé činili vám, čiňte i vy jim“ (Mt 7,12)

Obě pondělní čtení rozvíjí téma lásky k nepřátelům. Již SZ (Př 25, 11-22) požaduje: „Jestliže ten, kdo tě nenávidí, hladoví, nakrm ho chlebem, jestliže žízní, napoj ho vodou“ (Př 25,21) Tento citát je obsažen i v NZ čtení (Ř 12, 9-21).

V úterním SZ čtení (Gn 31, 1-3.17-50) usiluje Jákob o pokoj s Lábanem, zatímco NZ čtení (Žd 12, 14-16) vybízí k pokoji se všemi.

Středeční SZ čtení (Př 3, 27-35) říká: „Neveď s nikým bezdůvodně při, jestliže ti nezpůsobil zlo“ (Př 3,30), zatímco NZ (L 18, 18-30) požaduje: „Prodej všechno co máš, rozdej chudým…“ (L 18,22)

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: