Středa po 2. neděli adventní B

Advent B

Ve všech 3 cyklech (A,B,C) adventu se evangelia 1. neděle týkají Kristova druhého příchodu. Na rozdíl od konce liturgického roku není ukazováno na hrůzy, které budou parusii předcházet, důraz je dáván na radostné očekávání této události. Evangelia 2. a 3. neděle adventní si všímají Kristova Předchůdce a Křtitele Jana, evangelia 4. neděle událostí bezprostředně předcházející narození Páně.

2. neděle adventní B

Začátek Markova evangelia (Mk 1, 1-8) popisuje působení Jana Křtitele. Ve verši Mk 1,3 je volně citován Izaiáš: „Hlas volajícího v pustině: Připravte Pánovu cestu, vyrovnávejte jeho stezky“. Místo odkud je citován je obsaženo v 1. čtení (Iz 40, 1-11). 2. čtení (2 P 3, 8-15a) spojuje s evangeliem výzva k pokání. Obsahuje i téma minulého týdne – Pánův den, ve kterém „očekáváme nová nebesa a novou zemi, ve kterých přebývá spravedlnost“ (2 P 3,8)

SZ čtení před nedělí předkládají prorocké vzory Jana Křtitele. Ve čtvrtek výzva skrze Ozeáše (Oz 6, 1-6), v pátek povolání Jeremiáše (Jr 1, 4-10), v sobotu zaslíbení skrze Ezechiela (Ez 36, 24-28).

NZ čtení ukazují, že Janova (a následně Ježíšova a apoštolů) výzva nalezla odezvu. Ve čtvrtek (1 Te 1, 2-10): „A vy jste se stali, těmi, kdo napodobují nás i Pána…“ (1 Te 1,6). V pátek (Sk 11, 19-26): „veliký počet lidí uvěřil a obrátil se k Pánu“ (Sk 11,21). Sobotní evangelium (Mk 11, 27-33) obsahuje zmínku o křtu Janově.

SZ čtení po neděli obsahují analogická místa k nedělnímu 1. čtení. V pondělí (Iz 26, 7-15): „budeš urovnávat stezku spravedlivého“ (Iz 26,7). V úterý (Iz 4, 2-6): tak jako na poušti provázel Izrael oblak ve dne a zář ohně v noci, tak bude Hospodin nad Siónem. Ve středu (Mal 2,10 – 3,1): „posílám svého posla a připraví cestu přede mnou“ (Mal 3,1)

NZ čtení v pondělí (Sk 2, 37-42) popisuje křest po Letnicích. V úterý (Sk 11, 1-18) je citováno nedělní evangelium: „Jan křtil vodou, ale vy budete pokřtěni v Duchu svatém“ (Sk 11,16). Středeční evangelium (L 1, 5-17) obsahuje zaslíbení Jana Křtitele.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: