Sobota před 6. nedělí po Zjevení Páně A

6. neděle po Zjevení A

Evangelium této neděle (Mt 5, 21-37) je pokračováním horské řeči nabízející novou, poctivější morálku kde nejde jen o formální dodržení zákona. Vybízí k radikalitě v odporu zlému: „jestliže tě svádí tvá pravá ruka, utni ji…“ (Mt 5,30a), „ať je tedy vaše slovo ano, ano – ne, ne…“ (Mt 5,37a).

Související 1. čtení ve dvou variantách – protokanonické (Dt 30, 15-20) a deuterokanonické (Sir 15, 15-20) – nabízí v obou případech výzvu k jednoznačné volbě: „Předložil jsem ti dnes život a dobro i smrt a zlo.“ (Dt 30,15), „Bůh před tebe položil oheň i vodu, vztáhni ruku, po čem chceš“ (Sir 15,16)

S těmito tématy bezprostředně nesouvisí 2. čtení (1 K 3, 1-9), které se v nedělích po Zjevení čte na pokračování.

SZ čtení všedních dnů před nedělí, lze charakterizovat větou: Smlouva Hospodina s jeho lidem trvá. Ve čtvrtek (Gn 26, 1-5) je Izák ubezpečen, že smlouva s Abrahamem platí. V pátek (Lv 26, 34-45) lid na poušti slyší, že Hospodin pamatuje na smlouvu s praotci. V sobotu (Dt 30, 1-9a) „Hospodin obřeže tvé srdce a srdce tvého potomstva abys miloval Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a byl živ.“ (Dt 30,6)

NZ čtení ve čtvrtek (J 1, 12-16) ukazuje v podobném duchu, že problém vztahu Boha k lidem není na straně boží: „(Bůh) sám také nikoho nepokouší“ (J 1,13). Páteční NZ čtení (1 J 2, 7-17) připravuje na nedělní evangelium, povzbuzuje k čelení zlému. Sobotní evangelium (Mt 15, 1-9) kritizuje jen formální dodržování Zákona.

SZ čtení všedních dní po neděli si všímají pravidel pro život. Pondělní (Ex 20, 1-21) obsahuje jednu z verzí dekalogu. Úterní (Dt 23,21 – 24,4.10-15) je řadou pravidel, která vybízí k milosrdenství. Jedno z těchto pravidel umožňuje dát ženě rozlukový lístek (Dt 24,1). Středeční čtení (Př 2, 1-13) chválí moudrost, která tříbí lidské jednání.

NZ čtení v pondělí (Jk 1, 2-8) cení pokušení, neboť umožňuje se rozhodnout a osvědčit se. Pokračování z tohoto listu v úterý (Jk 2, 1-13) je chválou milosrdenství (tak jako SZ čtení v tento den) a končí slovy: „soud bez milosrdenství je pro toho, kdo neprokázal milosrdenství, milosrdenství přemáhá soud“ (Jk 2,13)
Ve středečním evangeliu (Mt 19, 1-12) Ježíš polemizuje s možností dát ženě rozlukový lístek.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: