Sobota před 31. nedělí v mezidobí B

Obecná charakteristika nedělního lekcionáře v mezidobí cyklu B

Evangelia jsou volena (3.-33. neděle) semikontinuálně z Marka. Výjimku tvoří 6. kapitola Janova evangelia zařazená o 17.-21. neděli.

2. čtení jsou vybrána semikontinuálně z 2. listu Korinťanům (7.-14. neděle), Efesanům (15.-21. neděle), listu Jakubova (22.-26. neděle), listu Židům (27.-33. neděle).

1. čtení nabízí semikontinuálně Přední proroky (resp. „Davidovskou literaturu“): 1. knihu Samuelovu (9.-12. neděle); 2. knihu Samuelovu (13.-19. neděle), 1. knihu královskou (20.-21. neděle, Velepíseň (22. neděle), Přísloví (23.-25. neděle), Ester (26. neděle), Job (27.-30. neděle) a Ruth (32.-32. neděle). Na 1. čtení je vždy tématicky navázán příslušný žalm.

31. neděle v mezidobí B
V 1. nedělní perikopě (Rt 1, 1-18) čteme o lásce Ruth k Noemi. V evangeliu (Mk 12, 28-34) o největším přikázání lásky.

Ve 2. čtení (Žd 9, 11-14) stojí Kristus nad SZ předpisy.

SZ čtení celého týdne jsou volena z knihy Ruth. Ve čtvrtek (Rt 1, 18-22) se vrací Noemi s Moábkou Ruth do Betléma. V pátek (Rt 2, 1-9) se Boáz ujímá Ruth. V sobotu (Rt 2, 10-14) Boáz s Ruth hovoří. V pondělí (Rt 2, 15-23) Ruth referuje Noemi. V úterý (Rt 3, 1-7) dává Noemi pokyny Ruth. Ve středu (Rt 3, 8-18) objevuje Boáz Ruth ve svém lůžku a rozhoduje se ji vykoupit.

NZ čtení čtvrtku (Žd 9, 1-12) předchází nedělnímu 2. čtení a částečně se s ním překrývá. V pátek (Ř 3, 21-31) „je člověk ospravedlňován vírou, bez skutků Zákona“ (Ř 3,29). To se týká i Moábky Ruth.
V pondělí (Ř 12, 17-21; 13, 8-10) je vyjádřen primát lásky. V úterý (Sk 7, 17-29) nabádá Mojžíš Izraelce, aby neubližovali jeden druhému.

Sobotní evangelium (L 10, 25-37) je paralelou nedělního. Sobotní evangelium (J 13, 31-35) obsahuje příkaz nového přikázání.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: