Sobota před 26. nedělí v mezidobí B

Obecná charakteristika nedělního lekcionáře v mezidobí cyklu B

Evangelia jsou volena (3.-33. neděle) semikontinuálně z Marka. Výjimku tvoří 6. kapitola Janova evangelia zařazená o 17.-21. neděli.

2. čtení jsou vybrána semikontinuálně z 2. listu Korinťanům (7.-14. neděle), Efesanům (15.-21. neděle), listu Jakubova (22.-26. neděle), listu Židům (27.-33. neděle).

1. čtení nabízí semikontinuálně Přední proroky (resp. „Davidovskou literaturu“): 1. knihu Samuelovu (9.-12. neděle); 2. knihu Samuelovu (13.-19. neděle), 1. knihu královskou (20.-21. neděle, Velepíseň (22. neděle), Přísloví (23.-25. neděle), Ester (26. neděle), Job (27.-30. neděle) a Ruth (32.-32. neděle). Na 1. čtení je vždy tématicky navázán příslušný žalm.

26. neděle v mezidobí B
1. a 2. čtení spojuje téma modlitby.

V 1. nedělním čtení (Est 7, 1-6.9-10; 9, 20-22) prosí královna Ester krále za svůj národ.

Ve 2. čtení (Jk 5, 13-20) je napsáno: „Mnoho zmůže účinná modlitba spravedlivého.“ (Jk 5,16)
Evangelium (Mk 9, 38-50) se týká mj. svádění ke hříchu.

SZ čtení celého tydne jsou vybrána z knihy Ester. Ve čtvrtek (Est 1, 1-21) se královna Vašti znelíbila králi Achašvérošovi. V pátek (Est 2, 1-23) je vybrána Ester. V sobotu (Est 3, 1-15) se Haman pokouší vyhladit Židy. V pondělí (Est 4, 1-17) se Ester dozvídá o připravované genocidě. V úterý (Est 5, 1-14) pořádá Ester hostinu. Ve středu (Est 8, 1-17) píše Mordokaj Judejcům.

NZ čtení čtvrtku (Sk 4, 13-31) obsahuje zmínku o modlitbě: „Když se pomodlili, zatřáslo se místo, kde byli shromážděni…“ (Sk 4,31). V pátek (Sk 12, 20-25) prosbu „… prosili o mír, protože jejich krajina byla zásobována potravinami z jeho královského území.“ (Sk 12,20)

V pondělí (1 P 1, 3-9) čteme o záchraně – analogie k záchraně Judejců v knize Ester. V úterý (1 J 2, 18-25) o Antikristovi – analogie k Hamanovi.

Sobotní evangelium (Mt 5, 13-20) spojuje s nedělním zmínka o soli. Středeční evangelium (Mt 18, 6-9) je paralelní s nedělním.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: