Sobota před 2. nedělí adventní C

Advent C

Současný adventní lekcionář (jak Revised Common Lectionary tj. „ekumenický“, tak římský, ze kterého RCL vznikl) kombinuje témata galikánského, mozarabského či ambroziánského adventu (zaměřeného na 2. Kristův příchod) a adventu římského (připravujícího na Vánoce – 1. Kristův příchod).

Ve všech 3 cyklech (A,B,C) adventu se evangelia 1. neděle týkají Kristova druhého příchodu. Advent jakoby tematicky plynule navazuje na závěr liturgického roku. Ovšem v zatímco v závěru roku je kladen důraz na eschatologii (poslední věci světa), v adventu na apokalyptiku (odhalení budoucnosti). Evangelia 2. a 3. neděle adventní si všímají Kristova Předchůdce a Křtitele Jana, evangelia 4. neděle událostí bezprostředně předcházející narození Páně.

2. neděle adventní C

Nedělní texty se zabývají vpravdě adventní tematikou (adventus = příchod): Přicházením Boha k nám a nás k Bohu. 1. čtení (Bar 5, 1-9) „trmácely se od tebe pěšky, když je nepřátelé odvedli, Bůh ti je ale přivede slavně zpět“ (Bar 5,6), nebo protokanonická varianta (Mal 3, 1-4) „posel smlouvy, jehož si přejete, hle, přijde, praví Hospodin zástupů“ (Mal 3,1). 2. čtení (Fp 1, 3-11) „ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Krista Ježíše“ (Fp 1,6). Evangelium (L 3, 1-6) „připravte Pánovu cestu“ (L, 3,4).

Tematiku pohybu Boha k nám a nás k Bohu doplňují i texty před nedělí. SZ perikopy jsou vybrány z Malachiáše (podobně jako protokanonická varianta 1. čtení). Ve čtvrtek (Mal 3, 5-12) „přiblížím se k vám“ (Mal 3,5); „vraťte se ke mně a vrátím se k vám“ (Mal 3,7). Bezprostředně následující text v pátek (Mal 3, 13-18) „chodíme před Hospodinem zástupů“ (Mal 3,14). V sobotu (Mal 3, 19-24) „pošlu vám proroka Elijáše, dříve než přijde Hospodinův den“ (Mal 3,23)

NZ texty čtvrtku (Fp 1,12-18a) a pátku (Fp 1, 18b-26) bezprostředně následují po nedělním 2. čtení. Vyjadřují jakýsi Pavlův „advent života“ – očekávání lepší budoucnosti: „toužebně očekávám a doufám, že v ničem nebudu zahanben“ (Fp 1,20). Sobotní evangelium (L 9, 1-6) popisuje vyslání Dvanácti analogicky k poslání Jana v nedělním evangeliu.

SZ čtení po neděli vybraná z Izajáše svědčí o božím příchodu. V pondělí (Iz 40, 1-11) „hle, Panovník Hospodin přichází s mocí“ (Iz 40,10); v úterý (Iz 19, 18-25) „pošle jim zachránce a obhájce, který je vysvobodí“ (Iz 19,20); ve středu (Iz 35, 3-7) „on sám přijde a zachrání vás“ (Iz 35,4).

Motivem NZ čtení pondělí (Ř 8, 22-25) je očekávání: „sténáme, očekávajíce synovství, to jest vykoupení svého těla“ (Ř 8,23); v úterý (2 P 1, 2-15) vstup do božího království: „vám bude bohatě poskytnut vstup do věčného království našeho Pána“ (2 P 1,11). Středeční evangelium (L 7, 18-30) si všímá setkání Janových učedníků s Ježíšem.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: