Pátek před 5. nedělí po Zjevení Páně A

5. neděle po Zjevení A

Klíčovým textem týdne je nedělní evangelium (Mt 5, 13-20), pokračování horského kázání navazující na blahoslavenství. Některé pasáže, které nalézají ohlas(y) v dalších textech tohoto týdne: „jste světlo světa“ (Mt 5,14); „…aby uviděli vaše dobré skutky a vzdali chválu vašemu Otci“ (Mt 5,16), „nepomine jediné nejmenší písmenko ani jedna čárka ze Zákona“ (Mt 5,18), „nebude-li vaše spravedlnost o mnoho převyšovat spravedlnost učitelů Zákona…“ (Mt 5,20)
Nedělní SZ čtení (Iz 58, 1-9a.[9b-12]) brojí proti pouze formálnímu dodržování Zákona (je též zařazeno na počátek Velkého postu, na Popeleční středu)

2. nedělní čtení (1 K 2, 1-12.[13-16]) je pokračováním kontinuální četby 1. listu Korinťanům. Pasáž „má zvěst nespočívala v přesvědčivých slovech lidské moudrosti, ale v ukázání Ducha…“ (1 K 2,4) je reflektována v dalších textech týdne.

SZ čtení ve čtvrtek (Dt 4, 1-4) začínající „šémou“ (slyš Izraeli) je vybídkou k dodržování Zákona, aby ostatní národy mohly poznat Hospodina. „Jaký jiný velký národ má tak spravedlivá ustanovení a nařízení jako je tento celý zákon“ (Dt 4,8) – malý národ Izrael byl skutečně obdařen mimořádným písemnictvím.
Obdobně čtvrteční NZ čtení (1 J 5, 1-5) svědčí o provázanosti vztahu k druhým a k Bohu a jeho přikázáním.

Páteční SZ perikopa (Iz 29, 1-12) především uvádí do kontextu perikopu sobotní (Iz 29, 13-16) s klíčovým místem: „… ctili mne (lidé) svými ústy, ale jeho srdce (lidu) se ode mne daleko vzdálilo…“ Iz 29,13), Toto místo cituje sobotní evangelium (Mk 7, 1-8). Páteční NZ čtení (J 3, 13-18) hovoří o skutcích jako projevu dobrého způsobu života.

Pondělní SZ čtení (2 Kr 22, 3-20) a navazující úterní (2 Kr 23, 1-8.21-25) hovoří o Jóšíjášově reformě iniciované prorokyní Chuldou. NZ čtení pondělka (Ř 11, 2-10) a úterka (2 K 4, 1-12) navazují na 2. nedělní čtení: boží přízeň není odměnou za naše zásluhy. „poklad máme v hliněných nádobách, aby přemíra té moci byla z Boha a ne z nás“ (2 K 4, 7). Obě středeční čtení navazují na jeden aspekt nedělního evangelia. SZ čtení (Př 6, 6-23): „příkaz je lampou, poučení světlem“ (Př 6,23). NZ (J 8, 12-30): „Já jsem světlo světa, kdo mne následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života“ (J 8,12)

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: