Pátek před 15. nedělí v mezidobí A

15. neděle v mezidobí A

Nedělní evangelium (Mt 13, 1-9.18-23) obsahuje podobenství o rozsévači a jeho výklad. Některá zrna přinášejí užitek, některá ne. Tematicky s tím souvisí 2. čtení (Ř 8, 1-11) kde zákon Ducha vede k životu, zákon těla ke smrti.

1. čtení (Gn 25, 19-34) o narození Ezaua a Jákoba a získání prvorozenství Jákobem je pokračováním řady důležitých čtení z Pentateuchu o nedělích.

SZ čtení dnů před nedělí se věnují reflexí stopy Jákoba v různých biblických knihách. Ve čtvrtek (Ex 3, 1-6): „Já jsem Bůh tvého otce, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův“ (Ex 3,6). V pátek (Dt 32, 1-10): „… Jákob jeho dědičným dílem“ (Dt 32,9). V sobotu (Iz 2, 1-4): „… Vystupme na horu Hospodinovu, do domu Boha Jákobova“ (Iz 2,3).

NZ čtení čtvrtku (Ř 2, 12-16) a pátku (Ř 15, 14-21) vytváří kontext nedělnímu 2. čtení. Sobotní evangelium (J 12, 44-50) připravuje na nedělní 2. čtení a evangelium: „…jeho přikázání je věčný život“ (J 12,50).

SZ čtení po neděli pokračují svědectvím o Jákobově a Ezauově odkazu v prorockých knihách. V pondělí (Mi 1, 1-5), v úterý (Jr 49, 7-11), ve středu (Ab 15-21).

NZ čtení pondělí (1 Te 4, 1-8) a úterý (Ef 4,17 – 5,2) ukazují na kontrast mezi dosavadním způsobem života a životem podle Krista – téma nedělního evangelia a 2. čtení.
Středeční evangelium (Mt 13, 10-17) obsahuje prostřední pasáž nedělního evangelia, která byla v neděli vynechána.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: