Čtvrtek před 6. nedělí velikonoční B

Evangelia 1.-3. neděle velikonoční si všímají setkání učedníků se Zmrtvýchvstalým. 4. neděle je věnována Dobrému pastýři. Evangelia 5.-7. neděle čerpají z Janova evangelia – z Ježíšovy řeči na rozloučenou a Velekněžské modlitby. Novozákonní čtení 2.-7. neděle velikonoční v roce B jsou vzata z 1. listu Janova. Perikopy tohoto listu, které nejsou využity o nedělích, jsou zařazeny v některé všední dny. Namísto starozákonních čtení jsou o nedělí tradičně voleny lekce ze Skutků.

6. neděle velikonoční B
Nedělní evangelium (J 15, 9-17) je propojeno s 2. čtením (1 J 5, 1-6) skrze „mandatum novum“ – přikázání lásky. V 1. čtení (Sk 10, 44-48) dává Petr souhlas se křtem těch pohanů, kteří přijali Ducha sv.

Čtení čtvrtku a pátku rozvíjí myšlenku nedělního 1. čtení týkající se vstřícnosti vůči pohanům. SZ perikopa ve čtvrtek (Iz 49, 5-6): „Nestačí, abys byl mým otrokem k pozdvižení kmenů Jákobových a navrácení zachovalých z Izraele, nýbrž dám tě za světlo národům…“ (Iz 49,5). Obdobný obraz je použit v pátek (Iz 42, 5-9)

V NZ čtení čtvrtku (Sk 10, 1-34) s pokračováním v pátek (Sk 10, 34-43) Petr přichází k pohanskému setníkovi Kornéliovi.
Přípravou na nedělní perikopy o přikázání lásky jsou čtení soboty. Ve SZ (Dt 32, 44-47): „Vezměte si k srdci všechna slova, která vám dnes přikazuji…“ (Dt 32,46). V evangeliu (Mk 10, 42-45): „… kdo by se chtěl mezi vámi stát velkým, bude vaším služebníkem.“ (Mt 10,43)

Téma „přikázání“ rozvíjí většina čtení po neděli. SZ v pondělí (Dt 7, 1-11): „(Bůh)… zachovává smlouvu a milosrdenství tisícům generací těch, kdo ho milují a zachovávají jeho příkazy.“ (Dt 7,9). NZ (1 Tm 6, 11-12): „Usiluj o spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost, mírnost.“ (1 Tm 6, 11).

SZ v úterý (Dt 11, 1-17) a pokračování ve středu (Dt 11, 18-21): „Miluj Hospodina, svého Boha a zachovávej jeho řád.“ (Dt 11,1). NZ (1 Tm 6, 13-16): „Přikazuji ti před Bohem…“ (1 Tm 6, 13),

Evangelium středy (Mk 16, 19-20) je přípravou na zítřejší svátek Nanebevstoupení Páně.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: