32. neděle v mezidobí C

Struktura nedělního ekumenického lekcionáře v mezidobí po Letnicích, cyklus C
Lekcionář je tvořen třemi řadami semikontinuálních čtení:
1. (starozákonní) čtení je voleno z prorocké literatury. Jednotlivé, postupně čtené knihy, jsou řazeny chronologicky, podle jejich vzniku. 9.-14. neděle je věnována „nepíšícím“ prorokům Eliášovi a Elíšovi – čte se z 1. a 2. knihy královské.  O 15.-16. neděli je čten Ámos, 17.-18. neděli Ozeáš, 19.-20. neděli Izaiáš (jsou mu věnovány pouze dva týdny, neboť je hojně čten o svátečních obdobích). Největší prostor je dán Jeremiášovi (21.-29. neděle, z toho 27. neděli je čten Pláč). 30. neděle patří Joelovi, 31. neděle Abakukovi, 32. neděle Ageovi (liturgický rok uzavírá 33. nedělí Izaiáš a 34. nedělí Jeremiáš). Nedělní SZ čtení se promítá i do všedních SZ čtení. Celý týden (od čtvrtka do středy) se čte ze stejné knihy jako v neděli (s výjimkou 12. neděle).
2. (novozákonní) čtení jsou volena z Pavlových a pavlovských listů. Jednotlivé listy jsou po sobě zařazeny rovněž víceméně chronologicky, podle doby jejich vzniku (což mnohdy není jednoznačné). 9.-14. neděli se čte list Galaťanům, 15.-18. list Kolosanům, o 19.-22. neděli je čteno ze 11.-13. kapitoly listu Židům. 23. neděle patří listu Filemonovi, 24.-26. neděle prvnímu listu Timotejovi, 27.-30. neděle druhému listu Timotejovi. Pro závěr liturgického roku (31.-34. neděle) je vybrán druhý list Tesanolickým.
3. (evangelijní) čtení jsou volena semikontinuálně z Lukáše.Všechna nedělní čtení se zabývají eschatologickými tématy. Evangelium (L 20, 27-28) vzkříšením z mrtvých na konci časů. 2. čtení (2 Te 2, 1-5.13-17) druhým Ježíšovým příchodem. Proroctví 1. čtení (Ag 1,15b – 2,9) tím, že se Hospodinova věc nakonec prosadí.

SZ čtení čtvrtku (Za 1, 1-17) a pátku (Za 6, 9-15) jsou vybrány z Ageova současníka Zachariáše. Z Agea čteme kontinuálně kromě neděle i v sobotu (Ag 1, 1-15a), v pondělí (Ag 2, 10-19) a v úterý (Ag 2, 20-23). Ve středu opět Zachariáš (Za 3, 1-17).

Tak jako v nedělním evangeliu čelí Ježíš Saduceům popírajícím vzkříšení mrtvých, tak využívá Pavel rozporu mezi farizei a saduceji v této otázce. Ve čtvrtek (Sk 22,22 – 23,11) a v pátek (Sk 24, 10-23). Podobně se obratně hájí Ježíš v sobotním evangeliu (L 20, 1-8).

Příchodem Syna člověka se zabývají NZ čtení po neděli. V pondělí (1 P 1, 16-21): „když jsme vás seznámili s mocí a příchodem našeho Pána Ježíše Krista…“ (1 P 1,16); v úterý (2 J 1-13): „nevyznávají Ježíše Krista přicházejícího v těle“ ( 2 J 7); ve středu (J 5, 19-29): „přichází hodina, v níž všichni, kteří jsou v hrobech, uslyší jeho hlas“ (J 5,29).

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: