31. prosince C

29. prosinec – 4. leden

Tyto všední dny vánoční doby se zabývají místem božího přebýváním s lidmi – chrámem.

29. prosince je ve SZ čtení (1 Pa 28, 1-10) zmíněn Šalamoun jako ten, který postaví Hospodinův dům. NZ čtení (1 K 3, 1-10) si všímá živého chrámu jehož základem je Ježíš Kristus.

30. prosince ve SZ čtení (2 Pa 1, 7-13) Šalamoun prosí o moudrost, aby se osvědčil. V podobenství evangelia (Mk 13, 32-37) svěřuje pán domu každému služebníkovi odpovědnost za svou práci.

31. prosinec – O moudrost prosí Šalamoun v dnešním SZ čtení (1 Kr 3, 5-14). Hospodin mu odpovídá: „Jestliže budeš chodit po mých cestách a zachovávat má ustanovení a mé příkazy tak, jak chodil tvůj Otec David, prodloužím tvé dny.“ (1 Kr 3.14). V evangeliu (J 8, 12-19) říká Ježíš analogicky: „Kdo mne následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života.“ (J 8,12)

2. leden – Téma moudrosti propojuje i dnešní čtení. Kniha Přísloví (Př 1, 1-7) je nadepsána coby přísloví Šalamounova. O „moudrosti shůry“ píše i NZ čtení (Jk 3, 13-18)

3. leden – Jobovi (Jb 42, 10-17) projevil Hospodin svou přítomnost množstvím majetku a tím, že měl ještě „sedm synů a tři dcery“ (Jb 42,13). V evangeliu (L 8, 16-21) tento výčet posunut a rozšířen: „Má matka a moji bratři jsou ti, kteří slyší Boží slovo a činí je.“ (L 8,21)

4. leden – Ve SZ čtení (Iz 6, 1-5) je Hospodin spatřen jako „Panovník sedící na trůnu“. (Iz 6,1) V NZ lekci (Sk 7, 44-53) je citován Iz 66, 1-2: „Nebe je mým trůnem…“ (Sk 7,49)

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: