31. neděle v mezidobí C

Struktura nedělního ekumenického lekcionáře v mezidobí po Letnicích, cyklus C
Lekcionář je tvořen třemi řadami semikontinuálních čtení:
1. (starozákonní) čtení je voleno z prorocké literatury. Jednotlivé, postupně čtené knihy, jsou řazeny chronologicky, podle jejich vzniku. 9.-14. neděle je věnována „nepíšícím“ prorokům Eliášovi a Elíšovi – čte se z 1. a 2. knihy královské.  O 15.-16. neděli je čten Ámos, 17.-18. neděli Ozeáš, 19.-20. neděli Izaiáš (jsou mu věnovány pouze dva týdny, neboť je hojně čten o svátečních obdobích). Největší prostor je dán Jeremiášovi (21.-29. neděle, z toho 27. neděli je čten Pláč). 30. neděle patří Joelovi, 31. neděle Abakukovi, 32. neděle Ageovi (liturgický rok uzavírá 33. nedělí Izaiáš a 34. nedělí Jeremiáš). Nedělní SZ čtení se promítá i do všedních SZ čtení. Celý týden (od čtvrtka do středy) se čte ze stejné knihy jako v neděli (s výjimkou 12. neděle).
2. (novozákonní) čtení jsou volena z Pavlových a pavlovských listů. Jednotlivé listy jsou po sobě zařazeny rovněž víceméně chronologicky, podle doby jejich vzniku (což mnohdy není jednoznačné). 9.-14. neděli se čte list Galaťanům, 15.-18. list Kolosanům, o 19.-22. neděli je čteno ze 11.-13. kapitoly listu Židům. 23. neděle patří listu Filemonovi, 24.-26. neděle prvnímu listu Timotejovi, 27.-30. neděle druhému listu Timotejovi. Pro závěr liturgického roku (31.-34. neděle) je vybrán druhý list Tesanolickým.
3. (evangelijní) čtení jsou volena semikontinuálně z Lukáše.Počínaje tímto týdnem až do konce liturgického roku nám biblická čtení představují eschatologická témata. V neděli se začíná číst 2. list Tesaloničanům (2 Te, 1-4.11-12). Spojujícím tématem 1. čtení (Ab 1, 1-4; 2, 1-4) a evangelia (L 19, 1-10) je sledování přicházejícího Pána: „… postavím se na opevnění a budu pozorně sledovat, abych viděl, jak ke mně promluví…“ (Ab 2,1); v evangeliu vylezl Zacheus „… na planý fíkovník, aby ho uviděl …“ (L 19,4).

SZ čtení čtvrtku má obdobné téma práva, jako 1. nedělní čtení (Jr 33, 14-26): „… způsobím, aby Davidovi vyrašil spravedlivý výhonek. Bude v zemi vykonávat právo.“ (Jr 33,15)
V pátek (Ab 1, 5-17) čteme verše, které jsou v nedělním 1. čtení vynechány. V sobotu (Ab 2, 5-11) verše, které po 1. nedělním čtení bezprostředně následují.

NZ čtení čtvrtku (1 K 1, 1-11), pátku (2 P 1, 1-11) obsahují začátky listů tak, jako nedělní 2. čtení. Sobotní evangelium (J 8, 39-47) zmiňuje Abrahamovy děti tak, jako je v nedělním evangeliu označen Zacheus jako syn Abrahamův.

SZ čtení po neděli obsahují další pasáže proroka Abakuka. V pondělí Ab 2, 12-20; v úterý Ab 3, 1-16; ve středu Ab 3, 17-19.

NZ čtení v pondělí (1 K 5, 9-13) zaujímá vstřícný postoj i k veřejným hříšníkům tak, jako Ježíš k Zacheovi v nedělním evangeliu. Úterní čtení (Ju 5-21) je naplněno eschatologickým očekáváním. Středeční evangelium (L 19, 11-27) si všímá celníka, který je si vědom svého hříchu podobně jako v evangeliu nedělním.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: