30. neděle v mezidobí C

Struktura nedělního ekumenického lekcionáře v mezidobí po Letnicích, cyklus C
Lekcionář je tvořen třemi řadami semikontinuálních čtení:
1. (starozákonní) čtení je voleno z prorocké literatury. Jednotlivé, postupně čtené knihy, jsou řazeny chronologicky, podle jejich vzniku. 9.-14. neděle je věnována „nepíšícím“ prorokům Eliášovi a Elíšovi – čte se z 1. a 2. knihy královské.  O 15.-16. neděli je čten Ámos, 17.-18. neděli Ozeáš, 19.-20. neděli Izaiáš (jsou mu věnovány pouze dva týdny, neboť je hojně čten o svátečních obdobích). Největší prostor je dán Jeremiášovi (21.-29. neděle, z toho 27. neděli je čten Pláč). 30. neděle patří Joelovi, 31. neděle Abakukovi, 32. neděle Ageovi (liturgický rok uzavírá 33. nedělí Izaiáš a 34. nedělí Jeremiáš). Nedělní SZ čtení se promítá i do všedních SZ čtení. Celý týden (od čtvrtka do středy) se čte ze stejné knihy jako v neděli (s výjimkou 12. neděle).
2. (novozákonní) čtení jsou volena z Pavlových a pavlovských listů. Jednotlivé listy jsou po sobě zařazeny rovněž víceméně chronologicky, podle doby jejich vzniku (což mnohdy není jednoznačné). 9.-14. neděli se čte list Galaťanům, 15.-18. list Kolosanům, o 19.-22. neděli je čteno ze 11.-13. kapitoly listu Židům. 23. neděle patří listu Filemonovi, 24.-26. neděle prvnímu listu Timotejovi, 27.-30. neděle druhému listu Timotejovi. Pro závěr liturgického roku (31.-34. neděle) je vybrán druhý list Tesanolickým.
3. (evangelijní) čtení jsou volena semikontinuálně z Lukáše.Tématem neděle je spravedlnost/ospravedlnění. V nedělním evangeliu (L 18, 9-14) o farizeovi a celníkovi, (celník) „sestoupil do svého domu ospravedlněn spíše než onen farizeus“ (L 18,14). Ve 2. čtení (2 Tm 4, 6-8.16-18) stojí: „Nakonec je pro mě připraven věnec spravedlnosti, který mi v onen den předá Pán, spravedlivý soudce.“ (2 Tm 4,8). V 1. čtení (Jl 2, 23-32) najdeme: „radujte se v Hospodinu, svém Bohu, protože vám dal učitele spravedlnosti…“ (Jl 2,23).
I ostatní SZ čtení jsou vybrána z Joela. Ve čtvrtek Jl 1, 1-20; v pátek Jl 2, 1-11; v sobotu Jl 2, 12-22;  v pondělí Jl 3, 1-8; v úterý Jl 3, 9-16; ve středu Jl 3, 17-20.

NZ čtení čtvrtku (2 Tm 3, 1-9) a pátku (2 Tm 3, 10-15) vytváří kontext nedělnímu 2. čtení. Sobotní evangelium  (L 1, 46-55) obsahující Magnifikat veršem „svrhl vládce z trůnu a povýšil pokorné“ (L 1,52) souvisí s obsahem nedělního evangelia.

NZ čtení pondělí (1 P 4, 12-19) a úterý (1 P 5, 1-11) reflektují 2. nedělní čtení. Středeční evangelium (Mt 21, 28-32) o dvou synech upomíná na nedělní evangelium.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: