3. neděle velikonoční A

3. neděle velikonoční

Nedělní evangelium (L 24, 13-35) popisuje Ježíšovo setkání se dvěma učedníky jdoucími do Emauz, kde se jim dal, v rámci jídla, poznat. Říkali si: „což nám srdce nehořelo, když k nám na cestě mluvil“ (L 24,32). Podobně jako v 1. čtení (Sk 2, 14a.36-41) byli posluchači Petrova kázání „hluboce zasaženi v srdci“. Vnitřní poznání Krista, který „byl poznán před založením světa a byl na konci časů zjeven pro vás“ (1 P 1,20) je zmíněno i v 2. čtení (1 P 1, 17-23).

Přípravou na poznání Krista se zabývají SZ texty čtvrtku (Iz 25, 1-5) „plány odedávna připravené, jisté a pravé“ (Iz 25,1) i pátku (Iz 26, 1-4) „Bůh připravil záchranu…“ (Iz 26,1). Stejně tak NZ texty ve čtvrtek (1 P 1, 8b-12) „tuto záchranu horlivě hledali… proroci, kteří prorokovali a milosti pro vás připravené“ (1 P 1,10), a navazující text v pátek (1 P 1, 13-16) „(milost)… je vám přinášena“ (1 P 1,13).

V sobotu navíc přistupuje téma hostiny. V SZ čtení (Iz 25, 6-9) „Hospodin zástupů uspořádá … na této hoře hostinu…“ (Iz 25,6). V evangeliu (L 14, 12-14) Ježíš říká: „Když pořádáš hostinu, zvi chudé…“ (L 14,13)

Tematika Hospodinovy hostiny se objevuje i u čtení po neděli. SZ text pondělí (Gn 18, 1-14) je o návštěvě tří mužů u Abrahama, v úterý (Př 8,32 – 9,6) vybízí Moudrost: „Pojďte a jezte z mého pokrmu…“ (Př 9,5), ve středu (Ex 24, 1-11) oslava po obdržení Zákona: „ačkoli spatřili Boha, jedli a pili.“ (Ex 24,11).
I
evangelium ve středu (J 21, 1-14) píše o poznání Ježíše při rybolovu a jídle s ním. NZ texty pondělí (1 P 1, 23-25) a úterý (1 P 2, 1-3) bezprostředně navazují na nedělní 2. čtení.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: