27. neděle v mezidobí C

Struktura nedělního ekumenického lekcionáře v mezidobí po Letnicích, cyklus C
Lekcionář je tvořen třemi řadami semikontinuálních čtení:
1. (starozákonní) čtení je voleno z prorocké literatury. Jednotlivé, postupně čtené knihy, jsou řazeny chronologicky, podle jejich vzniku. 9.-14. neděle je věnována „nepíšícím“ prorokům Eliášovi a Elíšovi – čte se z 1. a 2. knihy královské.  O 15.-16. neděli je čten Ámos, 17.-18. neděli Ozeáš, 19.-20. neděli Izaiáš (jsou mu věnovány pouze dva týdny, neboť je hojně čten o svátečních obdobích). Největší prostor je dán Jeremiášovi (21.-29. neděle, z toho 27. neděli je čten Pláč). 30. neděle patří Joelovi, 31. neděle Abakukovi, 32. neděle Ageovi (liturgický rok uzavírá 33. nedělí Izaiáš a 34. nedělí Jeremiáš). Nedělní SZ čtení se promítá i do všedních SZ čtení. Celý týden (od čtvrtka do středy) se čte ze stejné knihy jako v neděli (s výjimkou 12. neděle).
2. (novozákonní) čtení jsou volena z Pavlových a pavlovských listů. Jednotlivé listy jsou po sobě zařazeny rovněž víceméně chronologicky, podle doby jejich vzniku (což mnohdy není jednoznačné). 9.-14. neděli se čte list Galaťanům, 15.-18. list Kolosanům, o 19.-22. neděli je čteno ze 11.-13. kapitoly listu Židům. 23. neděle patří listu Filemonovi, 24.-26. neděle prvnímu listu Timotejovi, 27.-30. neděle druhému listu Timotejovi. Pro závěr liturgického roku (31.-34. neděle) je vybrán druhý list Tesanolickým.
3. (evangelijní) čtení jsou volena semikontinuálně z Lukáše.Nedělní evangelium (L 17, 5-10) a 2. čtení (2 Tm 1, 1-14) spojuje myšlenka charakteru víry: „Připomenul jsem si tu upřímnou víru, která je v tobě…“ (2 Tm 1,5); „Kdybyste měli víru jako zrno hořčice, řekli byste této moruši ´Vykořeň se a přesaď do moře´, a poslechla by vás“ (L 17,6)
Celý týden pokračují čtení z Jeremáše, resp. z Pláče. Ve čtvrtek Jr 52, 1-11; v pátek Jr 52, 12-30; v sobotu Pl 1, 7-15; v neděli Pl 1, 1-6; v pondělí Pl 1, 16-22; v úterý Pl 2, 13-22; ve středu Pl 5, 1-22.

Tématu víry se dotýkají i NZ čtení před nedělí. Ve čtvrtek Zj 2, 8-11: „Buď věrný až na smrt…“ (Zj 2,10), v pátek Zj 2, 12-29: „…nezapřel jsi mou víru ani ve dnech, v nichž můj věrný svědek Antipas byl zabit…“ (Zj 2,13), v sobotu (Mt 20, 29-34) neochvějná víra dvou slepců.

S tématem se setkáme i po neděli. V pondělí Jk 1, 2-11: „Víte, že zkoušení vaší víry působí vytrvalost“ (Jk 1,3), v úterý 1 J 5, 1-5.13-21: „Každý, kdo věří, že Ježíš Kristus je zrozen z Boha…“ (1 J 5,1). Středeční evangelium (Mk 11, 12-14.20-24) je paralelou evangelia neděle.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: