25. neděle v mezidobí C

Struktura nedělního ekumenického lekcionáře v mezidobí po Letnicích, cyklus C
Lekcionář je tvořen třemi řadami semikontinuálních čtení:
1. (starozákonní) čtení je voleno z prorocké literatury. Jednotlivé, postupně čtené knihy, jsou řazeny chronologicky, podle jejich vzniku. 9.-14. neděle je věnována „nepíšícím“ prorokům Eliášovi a Elíšovi – čte se z 1. a 2. knihy královské.  O 15.-16. neděli je čten Ámos, 17.-18. neděli Ozeáš, 19.-20. neděli Izaiáš (jsou mu věnovány pouze dva týdny, neboť je hojně čten o svátečních obdobích). Největší prostor je dán Jeremiášovi (21.-29. neděle, z toho 27. neděli je čten Pláč). 30. neděle patří Joelovi, 31. neděle Abakukovi, 32. neděle Ageovi (liturgický rok uzavírá 33. nedělí Izaiáš a 34. nedělí Jeremiáš). Nedělní SZ čtení se promítá i do všedních SZ čtení. Celý týden (od čtvrtka do středy) se čte ze stejné knihy jako v neděli (s výjimkou 12. neděle).
2. (novozákonní) čtení jsou volena z Pavlových a pavlovských listů. Jednotlivé listy jsou po sobě zařazeny rovněž víceméně chronologicky, podle doby jejich vzniku (což mnohdy není jednoznačné). 9.-14. neděli se čte list Galaťanům, 15.-18. list Kolosanům, o 19.-22. neděli je čteno ze 11.-13. kapitoly listu Židům. 23. neděle patří listu Filemonovi, 24.-26. neděle prvnímu listu Timotejovi, 27.-30. neděle druhému listu Timotejovi. Pro závěr liturgického roku (31.-34. neděle) je vybrán druhý list Tesanolickým.
3. (evangelijní) čtení jsou volena semikontinuálně z Lukáše.Pokračuje čtení Jeremjáše. Ve čtvrtek Jr 12,14 – 13,11; v pátek Jr 8, 1-13; v sobotu Jr 8, 14-17; 9, 2-11; v neděli Jr 8,18 – 9,1; v pondělí Jr 9, 12-26; v úterý Jr 10, 1-16; ve středu Jr 10, 17-25.
V podobenství nedělního evangelia (L 16, 1-13) dává odpouštěním dluhů svého pána za sebe dlužníkům výkupné. Ve 2. čtení (1 Tm 2, 1-7) „Ježíš Kristus dal sám sebe jako výkupné za všechny“.

Ve čtvrtečním NZ čtení (Ř 3, 1-8) se Pavel vypořádává s potřebou vykoupení i Židů, přestože dostali zaslíbení. V pátečním čtení (Ř 8, 31-39) stojí: „On neušetřil vlastního Syna, ale za nás všechny ho vydal.“ (Ř 8,32)
V sobotním evangeliu (Mk 12, 41-44) dala chudá vdova všechno co měla.

V pondělí (Sk 4, 1-12) byli Petr a Jan vsazeni do žaláře. V úterý (1 K 9, 19-23) se Pavel sám stává otrokem všech.
Středeční evangelium (L 20,45 – 21,4) je paralelou evangelia sobotního.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: