24. neděle v mezidobí C

Struktura nedělního ekumenického lekcionáře v mezidobí po Letnicích, cyklus C
Lekcionář je tvořen třemi řadami semikontinuálních čtení:
1. (starozákonní) čtení je voleno z prorocké literatury. Jednotlivé, postupně čtené knihy, jsou řazeny chronologicky, podle jejich vzniku. 9.-14. neděle je věnována „nepíšícím“ prorokům Eliášovi a Elíšovi – čte se z 1. a 2. knihy královské.  O 15.-16. neděli je čten Ámos, 17.-18. neděli Ozeáš, 19.-20. neděli Izaiáš (jsou mu věnovány pouze dva týdny, neboť je hojně čten o svátečních obdobích). Největší prostor je dán Jeremiášovi (21.-29. neděle, z toho 27. neděli je čten Pláč). 30. neděle patří Joelovi, 31. neděle Abakukovi, 32. neděle Ageovi (liturgický rok uzavírá 33. nedělí Izaiáš a 34. nedělí Jeremiáš). Nedělní SZ čtení se promítá i do všedních SZ čtení. Celý týden (od čtvrtka do středy) se čte ze stejné knihy jako v neděli (s výjimkou 12. neděle).
2. (novozákonní) čtení jsou volena z Pavlových a pavlovských listů. Jednotlivé listy jsou po sobě zařazeny rovněž víceméně chronologicky, podle doby jejich vzniku (což mnohdy není jednoznačné). 9.-14. neděli se čte list Galaťanům, 15.-18. list Kolosanům, o 19.-22. neděli je čteno ze 11.-13. kapitoly listu Židům. 23. neděle patří listu Filemonovi, 24.-26. neděle prvnímu listu Timotejovi, 27.-30. neděle druhému listu Timotejovi. Pro závěr liturgického roku (31.-34. neděle) je vybrán druhý list Tesanolickým.
3. (evangelijní) čtení jsou volena semikontinuálně z Lukáše.Celý týden pokračuje čtení z Jeremjáše. Ve čtvrtek Jr 13, 20-27; v pátek Jr 4, 1-10; v sobotu Jr 4, 13-21.29-31; v neděli Jr 4, 11-12.22-28; v pondělí Jr 5, 1-17; v úterý Jr 5, 18-31; ve středu Jr 14, 1-10.17-22.
Verš 2. nedělního čtení (1 Tm 1, 12-17): „Věrohodné je to slovo a zaslouží si plného přijetí: Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky. Z nich já jsem první…“ (1 Tm 1,15) resonuje s tématem evangelia o dobrém pastýři (L 15, 1-10): „Tak, pravím vám, je radost před anděly Božími nad jedním hříšníkem, který činí pokání.“ (L 15,10)

Čtvrteční NZ čtení (1 Tm 1, 1-11) vytváří kontext nedělnímu 2. čtení. Páteční čtení (2 P 2, 1-10a) zmiňuje záchranu Noeho či Lota uprostřed hříšníků.
Sobotní evangelium (J 10, 11-21) o dobrém pastýři je paralelou k evangeliu nedělnímu.

Pondělní NZ čtení (1 Tm 1, 18-20) je pokračováním nedělního 2. čtení a vytváří jeho kontext.
Tématu týdne odpovídá i úterní NZ čtení (2 P 3, 8-13): „Pán chce, aby všichni dospěli k pokání“ (2 P 3,9) i středeční evangelium (L 22, 31-31.54-62) o Petrově zradě i pokání.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: