23. neděle v mezidobí C

Struktura nedělního ekumenického lekcionáře v mezidobí po Letnicích, cyklus C
Lekcionář je tvořen třemi řadami semikontinuálních čtení:
1. (starozákonní) čtení je voleno z prorocké literatury. Jednotlivé, postupně čtené knihy, jsou řazeny chronologicky, podle jejich vzniku. 9.-14. neděle je věnována „nepíšícím“ prorokům Eliášovi a Elíšovi – čte se z 1. a 2. knihy královské.  O 15.-16. neděli je čten Ámos, 17.-18. neděli Ozeáš, 19.-20. neděli Izaiáš (jsou mu věnovány pouze dva týdny, neboť je hojně čten o svátečních obdobích). Největší prostor je dán Jeremiášovi (21.-29. neděle, z toho 27. neděli je čten Pláč). 30. neděle patří Joelovi, 31. neděle Abakukovi, 32. neděle Ageovi (liturgický rok uzavírá 33. nedělí Izaiáš a 34. nedělí Jeremiáš). Nedělní SZ čtení se promítá i do všedních SZ čtení. Celý týden (od čtvrtka do středy) se čte ze stejné knihy jako v neděli (s výjimkou 12. neděle).
2. (novozákonní) čtení jsou volena z Pavlových a pavlovských listů. Jednotlivé listy jsou po sobě zařazeny rovněž víceméně chronologicky, podle doby jejich vzniku (což mnohdy není jednoznačné). 9.-14. neděli se čte list Galaťanům, 15.-18. list Kolosanům, o 19.-22. neděli je čteno ze 11.-13. kapitoly listu Židům. 23. neděle patří listu Filemonovi, 24.-26. neděle prvnímu listu Timotejovi, 27.-30. neděle druhému listu Timotejovi. Pro závěr liturgického roku (31.-34. neděle) je vybrán druhý list Tesanolickým.
3. (evangelijní) čtení jsou volena semikontinuálně z Lukáše.Celý týden pokračuje (semi)kontinuální čtení z Jeremjáše. Ve čtvrtek Jr 15, 10-21; v pátek Jr 16,14 – 17,4; v sobotu Jr 17, 14-27; v neděli Jr 18, 1-11; v pondělí Jr 18, 12-23; v úterý Jr 19, 1-15; ve středu Jr 20, 1-8.
Nedělní evangelium (L 14, 25-33)  a 2. čtení (Fil 1-21) spojuje téma vysokých nároků na křesťana. V evangeliu stojí: „Přichází-li někdo ke mně a nemá v nenávisti svého otce a matku, manželku a děti, bratry a sestry, ano i vlastní duši, nemůže být mým učedníkem.“ (L 14,26). Filemon je Pavlem žádán, aby přijal v pokoji svého uprchlého otroka Onezima.

Ve čtvrtečním NZ čtení (Fp 2, 25-30) a pátečním (Ko 4, 14-17) posílá Pavel příslušným obcím praktické pokyny, podobně jako v případě Filemona.
Sobotní evangelium (Mt 10, 34-42) je paralelou evangelia nedělního.

NZ čtení pondělí (1 Tm 3,14 – 4,5) a úterý (1 Tm 4, 6-16) rovněž obsahují Pavlovy praktické pokyny.
Středeční evangelium (L 18, 18-30) se dotýká vysokých nároků na Ježíšova učedníka.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: