21. neděle v mezidobí C

Struktura nedělního ekumenického lekcionáře v mezidobí po Letnicích, cyklus C
Lekcionář je tvořen třemi řadami semikontinuálních čtení:
1. (starozákonní) čtení je voleno z prorocké literatury. Jednotlivé, postupně čtené knihy, jsou řazeny chronologicky, podle jejich vzniku. 9.-14. neděle je věnována „nepíšícím“ prorokům Eliášovi a Elíšovi – čte se z 1. a 2. knihy královské.  O 15.-16. neděli je čten Ámos, 17.-18. neděli Ozeáš, 19.-20. neděli Izaiáš (jsou mu věnovány pouze dva týdny, neboť je hojně čten o svátečních obdobích). Největší prostor je dán Jeremiášovi (21.-29. neděle, z toho 27. neděli je čten Pláč). 30. neděle patří Joelovi, 31. neděle Abakukovi, 32. neděle Ageovi (liturgický rok uzavírá 33. nedělí Izaiáš a 34. nedělí Jeremiáš). Nedělní SZ čtení se promítá i do všedních SZ čtení. Celý týden (od čtvrtka do středy) se čte ze stejné knihy jako v neděli (s výjimkou 12. neděle).
2. (novozákonní) čtení jsou volena z Pavlových a pavlovských listů. Jednotlivé listy jsou po sobě zařazeny rovněž víceméně chronologicky, podle doby jejich vzniku (což mnohdy není jednoznačné). 9.-14. neděli se čte list Galaťanům, 15.-18. list Kolosanům, o 19.-22. neděli je čteno ze 11.-13. kapitoly listu Židům. 23. neděle patří listu Filemonovi, 24.-26. neděle prvnímu listu Timotejovi, 27.-30. neděle druhému listu Timotejovi. Pro závěr liturgického roku (31.-34. neděle) je vybrán druhý list Tesanolickým.
3. (evangelijní) čtení jsou volena semikontinuálně z Lukáše.Texty tohoto týdne se zabývají mocí Hospodinova/Ježíšova slova/hlasu. V nedělním evangeliu (L 13, 10-17) Ježíš  uzdravuje slovem slovem (a vložením ruky) shrbenou ženu: „Ženo, jsi zproštěna nemoci.“ (L 13,12). Ve 2. čtení (Žd 12, 18-29) „(Boží) hlas tehdy zatřásl zemí“ (Žd 12,26).
V 1. čtení (Jr 1, 4-10) říká Hospodin Jeremiášovi: „dal jsem svoje slova do tvých úst“ (Jr 1,9).

Dva měsíce se čtou SZ čtení (téměř) kontinuálně z Jeremiáše. Tento týden ve čtvrtek Jr 6, 1-19; v pátek Jr 6, 20-30; v sobotu Jr 1, 1-3.11-19; v pondělí Jr 7, 1-15; v úterý Jr 7, 16-26; ve středu Jr 7, 27-34.
NZ čtení čtvrtku (Žd 12, 3-17) předchází 2. nedělnímu čtení. Text pátku (Sk 17, 1-9) svědčí o moci slova daného Pavlovi.
Sobotní evangelium (L 6, 1-5) řeší, podobně jako evangelium nedělní „porušování“ soboty Ježíšem.

Pondělní NZ text (Žd 3,7 – 4,11) začíná: „Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce.“ v úterý (Zj 3, 7-13) čteme: „Toto praví ten Svatý…“ (Zj 3,7).
Středeční evangelium (L 6, 6-11) si všímá dalšího porušení soboty.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: