20. neděle v mezidobí C

Struktura nedělního ekumenického lekcionáře v mezidobí po Letnicích, cyklus C
Lekcionář je tvořen třemi řadami semikontinuálních čtení:
1. (starozákonní) čtení je voleno z prorocké literatury. Jednotlivé, postupně čtené knihy, jsou řazeny chronologicky, podle jejich vzniku. 9.-14. neděle je věnována „nepíšícím“ prorokům Eliášovi a Elíšovi – čte se z 1. a 2. knihy královské.  O 15.-16. neděli je čten Ámos, 17.-18. neděli Ozeáš, 19.-20. neděli Izaiáš (jsou mu věnovány pouze dva týdny, neboť je hojně čten o svátečních obdobích). Největší prostor je dán Jeremiášovi (21.-29. neděle, z toho 27. neděli je čten Pláč). 30. neděle patří Joelovi, 31. neděle Abakukovi, 32. neděle Ageovi (liturgický rok uzavírá 33. nedělí Izaiáš a 34. nedělí Jeremiáš). Nedělní SZ čtení se promítá i do všedních SZ čtení. Celý týden (od čtvrtka do středy) se čte ze stejné knihy jako v neděli (s výjimkou 12. neděle).
2. (novozákonní) čtení jsou volena z Pavlových a pavlovských listů. Jednotlivé listy jsou po sobě zařazeny rovněž víceméně chronologicky, podle doby jejich vzniku (což mnohdy není jednoznačné). 9.-14. neděli se čte list Galaťanům, 15.-18. list Kolosanům, o 19.-22. neděli je čteno ze 11.-13. kapitoly listu Židům. 23. neděle patří listu Filemonovi, 24.-26. neděle prvnímu listu Timotejovi, 27.-30. neděle druhému listu Timotejovi. Pro závěr liturgického roku (31.-34. neděle) je vybrán druhý list Tesanolickým.
3. (evangelijní) čtení jsou volena semikontinuálně z Lukáše.Texty celého týdne se zabývají „oním dnem“ před druhým příchodem Krista. Nedělní evangelium (L 12, 49-56) si všímá náročných předeschatologických událostí. Doba sepsání evangelia nebyla zřejmě příliš harmonická a to se v textu odráží. 2. čtení (Žd 11,29 – 12,2) vyzývá mít při všech událostech „oči upnuté na Ježíše“ (Žd 12,2). 1. čtení (Iz 5, 1-7) zvěstuje, podobně jako evangelium, že co je špatné zanikne.

SZ čtení z Izajáše se tematicky shodují s tématem neděle – před nedělí to jsou texty předcházející, po neděli následující (ve čtvrtek Iz 2, 5-11; v pátek Iz 3, 1-17; v sobotu Iz 3,18 – 4,6; v pondělí Iz 5, 8-23; v úterý 5, 25-36; ve středu Iz 27, 1-13).

NZ texty čtvrtku (Žd 10, 26-31) a pátku (Žd 10, 32-39) předchází 2. nedělnímu čtení.
Evangelium soboty (Mt 24, 15-27) úzce souvisí s evangeliem nedělním.

NZ perikopa pondělí (1 J 4, 1-6) svědčí o dalším předeschatologickém znamení: příchodu falešných proroků. V úterý (Sk 7, 44-53) čteme: „Kterého z proroků vaši otcové nepronásledovali?“ (Sk 7,52).
Ve středečním evangeliu (L 19, 45-48) Ježíš podobně jako v evangeliu nedělním „nepřináší pokoj“, ale vyhání prodavače z chrámu.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: