16. neděle v mezidobí C

Struktura nedělního ekumenického lekcionáře v mezidobí po Letnicích, cyklus C
Lekcionář je tvořen třemi řadami semikontinuálních čtení:
1. (starozákonní) čtení je voleno z prorocké literatury. Jednotlivé, postupně čtené knihy, jsou řazeny chronologicky, podle jejich vzniku. 9.-14. neděle je věnována „nepíšícím“ prorokům Eliášovi a Elíšovi – čte se z 1. a 2. knihy královské.  O 15.-16. neděli je čten Ámos, 17.-18. neděli Ozeáš, 19.-20. neděli Izaiáš (jsou mu věnovány pouze dva týdny, neboť je hojně čten o svátečních obdobích). Největší prostor je dán Jeremiášovi (21.-29. neděle, z toho 27. neděli je čten Pláč). 30. neděle patří Joelovi, 31. neděle Abakukovi, 32. neděle Ageovi (liturgický rok uzavírá 33. nedělí Izaiáš a 34. nedělí Jeremiáš). Nedělní SZ čtení se promítá i do všedních SZ čtení. Celý týden (od čtvrtka do středy) se čte ze stejné knihy jako v neděli (s výjimkou 12. neděle).
2. (novozákonní) čtení jsou volena z Pavlových a pavlovských listů. Jednotlivé listy jsou po sobě zařazeny rovněž víceméně chronologicky, podle doby jejich vzniku (což mnohdy není jednoznačné). 9.-14. neděli se čte list Galaťanům, 15.-18. list Kolosanům, o 19.-22. neděli je čteno ze 11.-13. kapitoly listu Židům. 23. neděle patří listu Filemonovi, 24.-26. neděle prvnímu listu Timotejovi, 27.-30. neděle druhému listu Timotejovi. Pro závěr liturgického roku (31.-34. neděle) je vybrán druhý list Tesanolickým.
3. (evangelijní) čtení jsou volena semikontinuálně z Lukáše.V nedělním evangeliu (L 10, 38-42) je chválena Marie, která „se posadila k Ježíšovým nohám a poslouchala jeho slovo“ (L 10,39).  S tím koresponduje 1. čtení (Am 8, 1-12), kdy Hospodin pošle na zemi hlad, nikoli po chlebu, „ale po slyšení Hospodinových slov.“ (Am 8,11)
2. čtení (Ko 1, 15-28) začíná hymnem oslavujícím Krista (Ko 1, 15-20).

SZ čtení všedních dnů jsou již druhý týden volena z proroka Amose: čtvrtek  Am 5, 10-17; pátek  Am 5, 18-27; sobota Am 6, 1-14; pondělí Am 7, 1-6; úterý Am 8,13 – 9,4; středa Am 9, 5-15.

NZ čtení čtvrtku (Žd 5, 1-6), pátku (Ef 3, 14-21), pondělí (Ko 1,27 – 2,7) a úterý (1 J 2, 1-6) tematicky souvisí s nedělním 2. čtením. Sobotní evangelium (L 8, 4-10) koresponduje s tématem nedělního evangelia a 1. čtení: „Kdo má uši k slyšení, ať poslouchá“ (L 8,8), podobně i evangeliu středeční (J 6, 41-51): „kdo od Otce uslyšel a vyučil se, přichází ke mně“.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: