14. neděle v mezidobí C

Struktura nedělního ekumenického lekcionáře v mezidobí po Letnicích, cyklus C
Lekcionář je tvořen třemi řadami semikontinuálních čtení:
1. (starozákonní) čtení je voleno z prorocké literatury. Jednotlivé, postupně čtené knihy, jsou řazeny chronologicky, podle jejich vzniku. 9.-14. neděle je věnována „nepíšícím“ prorokům Eliášovi a Elíšovi – čte se z 1. a 2. knihy královské.  O 15.-16. neděli je čten Ámos, 17.-18. neděli Ozeáš, 19.-20. neděli Izaiáš (jsou mu věnovány pouze dva týdny, neboť je hojně čten o svátečních obdobích). Největší prostor je dán Jeremiášovi (21.-29. neděle, z toho 27. neděli je čten Pláč). 30. neděle patří Joelovi, 31. neděle Abakukovi, 32. neděle Ageovi (liturgický rok uzavírá 33. nedělí Izaiáš a 34. nedělí Jeremiáš). Nedělní SZ čtení se promítá i do všedních SZ čtení. Celý týden (od čtvrtka do středy) se čte ze stejné knihy jako v neděli (s výjimkou 12. neděle).
2. (novozákonní) čtení jsou volena z Pavlových a pavlovských listů. Jednotlivé listy jsou po sobě zařazeny rovněž víceméně chronologicky, podle doby jejich vzniku (což mnohdy není jednoznačné). 9.-14. neděli se čte list Galaťanům, 15.-18. list Kolosanům, o 19.-22. neděli je čteno ze 11.-13. kapitoly listu Židům. 23. neděle patří listu Filemonovi, 24.-26. neděle prvnímu listu Timotejovi, 27.-30. neděle druhému listu Timotejovi. Pro závěr liturgického roku (31.-34. neděle) je vybrán druhý list Tesanolickým.
3. (evangelijní) čtení jsou volena semikontinuálně z Lukáše.Spojujícím motivem nedělního evangelia (L 10, 1-11.16-20) a 1. čtení (2 Kr 5, 1-14) je poslání. V evangeliu Pán posílá 72 učedníků, v 1. čtení Eliáš posla k Námanovi.
Mottem 2. čtení (Ga 6, (1-6).7-16) zabývajícím se napětím mezi „tělesným“ a „duchovním“ je verš 7b: „Co člověk zaseje, to také sklidí.“

SZ čtení celého týdne (čtvrtek 2 Kr 4, 8-17, pátek 2 Kr 4, 18-31, sobota 2 Kr 4, 32-37, pondělí 2 Kr 5, 15-19a, úterý 2 Kr 5, 19b-27, středa 2 Kr 6, 1-7) chronologicky popisují příběhy Elíši.

NZ čtení čtvrtku (Ř 7, 14-25) začíná „Zákon je duchovní, já však jsem tělesný“ (Ř 7,14) a připravuje tak na 2. nedělní čtení.
V pátek (2 K 8, 1-7) je zmínka o poslání Tita, což koresponduje s motivem nedělního evangelia a 1. čtení. V sobotním evangeliu (L 9, 1-6), které předchází nedělnímu Ježíš posílá Dvanáct.

Pondělní NZ text (Sk 19, 21-27) s pokračováním v úterý (Sk 19, 28-41) popisuje jak Pavel „poslal do Makedonie své dva pomocníky, Timotea a Erasta“ (Sk 19,22).
Středeční evangelium (L 10, 13-16) obsahuje vynechané verše v evangeliu nedělním.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: