Zvěstování Páně ABC – L 1, 26-38

26V šestém měsíci byl anděl Gabriel poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret, 27k panně zasnoubené muži jménem Josef, z domu Davidova; jméno té panny bylo Marie. 28I vešel k ní a řekl: „Buď zdráva. milostí obdařená. Pán je s tebou. Požehnaná tys mezi ženami.“ 29Ona však byla tím slovem velmi rozrušena a uvažovala, jaký je to pozdrav. 30A anděl jí řekl: „Neboj se, Marie, neboť jsi nalezla milost u Boha. 31A hle, otěhotníš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. 32Ten bude veliký a bude nazván synem Nejvyššího a Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. 33Na věky bude kralovat nad domem Jákobovým a jeho kralování nebude konce.“ 34Marie řekla andělovi: „Jak se to stane, vždyť nepoznávám muže?“ 35A anděl jí odpověděl: „Duch Svatý přijde na tebe a moc Nejvyššího tě zastíní; proto také to Svaté, co se z tebe narodí, bude nazváno Syn Boží. 36Hle, tvá příbuzná Alžběta — také ona počala ve svém stáří syna a toto je šestý měsíc té, která je nazývána neplodnou. 37Neboť u Boha nebude žádná věc nemožná.“ 38Marie řekla: „Hle, jsem Pánova otrokyně; nechť se mi stane podle tvého slova.“ A anděl od ní odešel.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: