Zvěstování Páně ABC – Iz 7, 10-14

10Hospodin dále mluvil k Achazovi: 11Vyžádej si od Hospodina, svého Boha, znamení, žádej, ať to je hluboko dole nebo vysoko nahoře. 12Ale Achaz řekl: Nebudu žádat a nebudu zkoušet Hospodina. 13Nato Izajáš řekl: Slyšte nyní, dome Davidův. Málo je vám unavovat lidi, že budete unavovat i mého Boha? 14 Proto vám Panovník dá znamení sám: Hle, dívka otěhotní, porodí syna a dá mu jméno Immanuel.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: