Zmrtvýchvstání Páně C – 20060 nebo L 24, 1-12

1 Prvního dne týdne velmi časně ráno přišly k hrobce nesouce vonné látky, které připravily. 2 Nalezly však kámen od hrobu odvalený.3 Vstoupily, ale tělo [Pána Ježíše] nenalezly.4 A stalo se, když nad tím byly bezradné, hle, přistoupili k nim dva muži v zářícím rouchu.5 Polekaly se a sklonily tváře k zemi; oni však jim řekli: „Proč hledáte živého mezi mrtvými? 6 Není zde, ale byl vzkříšen. Vzpomeňte si, jak k vám mluvil, když byl ještě v Galileji,7 když řekl o Synu člověka, že musí být vydán do rukou hříšných lidí, být ukřižován a třetího dne vstát.“ 8 I vzpomněly si na jeho slova.9 A když se vrátily [od hrobky], oznámily toto všechno Jedenácti i všem ostatním.10 [Byly to] Marie Magdalská, Jana a Marie Jakubova a ostatní s nimi. Říkaly to apoštolům,11 ale jim tato slova připadala jako nesmysl a nevěřili jim.12 [Petr však vstal, běžel ke hrobce, naklonil se dovnitř a spatřil jen plátna. I odešel domů v údivu nad tím, co se stalo.]

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: