Zmrtvýchvstání Páně C – 10100 6. čtení Baruch 3,9-15.32 – 4,4

9Slyš, Izraeli, přikázání života, naslouchej, ať získáš rozumnost. 10Proč, Izraeli, pročpak jsi v zemi svých nepřátel – zestárlý v cizí zemi, 11poskvrněn s mrtvými už patříš k těm, kdo jsou v podsvětí? 12Opustils pramen moudrosti! 13Kdybys šel cestou Boží, žil bys navěky v pokoji. 14Pouč se, kde je rozumnost, kde síla, kde poznání – tehdy se dozvíš, kde je dlouhověkost a život, kde světlo v očích a mír. 15Kdo našel domov moudrosti, kdo vstoupil do jejích pokladnic? 32Jen Vševědoucí, ten ji zná, ten ji svým důvtipem prozkoumal. On založil zemi navěky a naplnil ji čtyřnohými zvířaty. 1Ona je knihou Božích přikázání, zákonem, jenž trvá navěky. Všichni, kdo se jí drží, budou žít, kdo ji však opouštějí, zahynou. 2Obrať se, Jákobe, a chop se jí, její jasné záři vyjdi naproti. 3Nedávej svou slávu jinému a svou výsadu cizímu národu. 4Blaze nám, Izraeli, že víme, co se Bohu líbí!

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: