Zmrtvýchvstání Páně B – 10150 Žalm 143

1Hospodine, slyš mou modlitbu, vyslyš mé úpěnlivé prosby! Ve své věrnosti mi odpověz pro svou spravedlnost! 2Nevcházej v soud se svým otrokem, neboť před tebou není spravedlivý nikdo z živých. 3Nepřítel pronásleduje mou duši, sráží můj život k zemi, nutí mě přebývat v temnotách jako ty, kdo jsou již dávno mrtví. 4Můj duch ve mně umdlévá, mé srdce je v mém nitru zmateno. 5Připomínám si dávné dny, rozjímám o všech tvých skutcích, přemýšlím o díle tvých rukou. 6Vztahuji své ruce k tobě, má duše po tobě žízní jak vyprahlá zem. 7Pospěš, Hospodine, odpověz mi, můj duch chřadne. Neskrývej přede mnou svou tvář! Byl bych podobný těm, kdo sestupují do jámy. 8Oznam mi zrána své milosrdenství, vždyť doufám v tebe! Dej mi poznat cestu, kterou mám jít; vždyť k tobě pozvedám svou duši! 9Vysvoboď mě od nepřátel, Hospodine, v tobě se skrývám. 10Nauč mě dělat to, co je ti milé, vždyť jsi můj Bůh! Tvůj dobrý Duch nechť mě vede po rovné zemi! 11Pro své jméno, Hospodine, mě zachovej při životě, ve své spravedlnosti vyveď mou duši z tísně! 12Ve svém milosrdenství znič mé nepřátele, odstraň všechny protivníky mé duše, vždyť jsem tvůj otrok!

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: