Zmrtvýchvstání Páně B – 10102 nebo Př 8, 1-8.19-21; 9, 4b-6

1Cožpak moudrost nevolá, rozumnost nepozvedá svůj hlas? 2Na vrchu výšin, podél cest, na křižovatce postává; 3u bran, při vstupu do města, u vchodu do bran křičí: 4Na vás, muži, volám, můj hlas zní k lidským synům. 5Prostoduší, získejte chytrost, hlupáci, dostaňte rozum. 6Slyšte, protože promluvím znamenité věci, mé rty vysloví, co je správné. 7Vždyť má ústa si opakují pravdu, ničemnost je ohavností pro mé rty. 8Všechny řeči mých úst jsou spravedlivé, ne v nich nic pokrouceného ani pokřiveného. 19Mé ovoce je lepší nežli zlato, byť seberyzejší, výnos ze mne je nad pročištěné stříbro. 20Chodím po cestě spravedlnosti a po stezkách práva, 21abych dala dědictví těm, kteří mě milují a naplnila jejich sklady. 4Komu chybí rozum, tomu říká: 5 „Pojďte a jezte z mého pokrmu, napijte se z vína, které jsem namíchala!“ 6Opusťte prostoduchost a budete žít, jděte zpříma po cestě rozumnosti.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: