Zmrtvýchvstání Páně B – 20010 nebo Iz 25, 6-9

6 Hospodin zástupů uspořádá pro všechny národy na této hoře hostinu z tučných jídel, hostinu z (vyzrálých vín;) z jídel tučných, dužnatých, a z přečištěných (vyzrálých vín.) 7 A pohltí na této hoře zahalení, které zahaluje všechny lidi, a přikrývku, která přikrývá všechny národy.8 Navždy pohltí smrt a Panovník Hospodin setře slzy z každé tváře; potupu svého lidu odstraní na celé zemi, neboť Hospodin promluvil.9 A řeknou v onen den: Hle, toto je náš Bůh, očekávali jsme na něho a zachránil nás. Toto je Hospodin, na něhož jsme očekávali, jásejme a radujme se v  jeho záchraně!

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: