Zmrtvýchvstání Páně A – 10170 Žalm 98

1Zpívejte Hospodinu novou píseň, protože vykonal divy! Pomohla mu jeho pravice, jeho svatá paže. 2Hospodin dal poznat svou spásu, zraku pohanů odhalil svou spravedlnost. 3Rozpomenul se na své milosrdenství a na svou věrnost izraelskému domu. Všechny končiny země uvidí spásu našeho Boha. 4Hlahol Hospodinu, celá země! Propukněte v jásot a pějte žalmy! 5Opěvujte Hospodina při lyře, při lyře a hlasitém zpěvu, 6na trubky a zvukem beraních rohů hlaholte před Hospodinem králem! 7Ať burácí moře a vše, co je v něm, celý svět i jeho obyvatelé! 8Řeky ať tleskají v dlaně, ba i hory ať jásají 9před Hospodinem, jenž přichází, aby soudil zemi, aby soudil celý svět v spravedlnosti a národy s přímostí.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: